My geloof in ‘n almagtige God word ‘vermoor’

Deur At Fourie op 1 Februarie 2012

Die genoemde boek is geskryf as gevolg van 'n diep geestelike stryd met die traumatiese afsterwe van familielede, asook dié van vriende en dan die vrae daar rondom.

Die insidente waaroor ek skryf gaan oor of die mens (God-geskape mense) enigsins daarop kan staat of aanspraak maak op die bonatuurlike ingryping van 'n Almagtige God in tye van traumatiese noodkrete. Die manier waarop hierdie mense gesterf het, het my tot diepe nadenke en pertinente vrae oor geloof in 'n Almagtige God genoop. Met elke verskriklike insident wat plaasgevind het, het die vraag keer op keer by my opgekom: Waar is God? Kan ek onteenseglik glo dat daar 'n liefdevolle, barmhartige Opperwese bestaan wie sal toesien dat Sy kinders nie op hierdie ongenaakbare, wreedaardige maniere tot sterwe sal kom nie? Of, is ons nie geregtig om God se weë te bevraagteken nie? Kan ons en mag ons die beloftes wat in God se woord staan, opeis of bevraagteken, of is dit nie vir die mens beskore om hulle Hemelse Vader te bevraagteken nie? Kan ons onteenseglik en onvoorwaardelik God se Woord as die waarheid aanvaar?

Die insidente waaroor ek skryf handel oor:

Baie opvallend in al die bogenoemde tragedies is daar één oorheersende feit: ALMAL was, of is, beleidende Christene, waarvan sommiges voltyds in God se bediening gestaan het.

Godsdiens per sé en veral vir die Christendom, het sekere idees wat 'heilig' genoem word. Wat daarmee bedoel word is: hier is 'n idee, 'n denkbeeld, begrip, 'n opvatting of 'n geloof waaroor die mens NIE toegelaat word om oor te redeneer nie! Hoekom nie? Want die Bybel leer so. In Genesis 2:17 staan die volgende geskryf: "...maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag jy nie eet nie." God, die kerk en die Christendom, vereis van jou om nie lastige vrae rakende godsdiens te vra nie. Verskil eerder oor politiek of sport ... ja, jy kan oor verskillende gelowe verskil, of enige ander onderwerp, moet net nie die Bybel bevraagteken nie! Dit my liewe vriend, word as godslasterlik beskou! Die mens mag nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Durf net 'n teenstrydige opinie rakende, byvoorbeeld die skeppingsverhaal, uitspreek; dit is heilige dinge waaroor daar nie verskil mag word nie. Die kerk en sy lidmate hou nie van vrae wat moontlik daartoe kan lei dat hulle geloof her-evalueer kan word nie.

Die vraag kom egter onwillekeurig by my op: Is ons nie deur die eeue, van geslag tot geslag, so gebreinspoel om dit wat godsdiens genoem word (Christendom) ingesluit en wat aan die mensdom as die waarheid voorgehou word – net so te glo, sonder om dit te bevraagteken nie? Sou ons as mens, in sy diversiteit, mekaar nie beter aanvaar het as dit nie vir godsdiens was nie?

Soos genoem is Jannie voor sy kleinkinders vermoor; my vader sterf op 'n jong ouderdom nadat die kerk hom oortuig het om sy medikasie vir diabetes te los nadat daar vir hom gebid is en hy vas geglo het dat hy deur God genees is; soos genoem sterf my broer in 'n plofstofongeluk; 'n kollega sterf nadat 'n maniak petrol oor hom uitgegooi het en hom aan die brand gesteek het; my neef Fanie word deur vier swart mans met AK-47's vermoor; 'n vriendin en haar drie dogters word voor haar man deur vyf bruin mans vir ure aaneen verkrag; kennisse van ons word deur drie swart mans vermoor – hulle het eers kunsmis in hulle kele afgeforseer en daarna met bloudraad verwurg.

Al die bogenoemde insidente het oor 'n tydperk van ongeveer ses jaar gebeur, en keer op keer het die vraag by my opgekom: Waar is God? Ag hoe maklik kan mense nie die liefde van God die Vader en die Seun Jesus se liefde en barmhartigheid besing nie. Groot is die mens se dankbaarheid vir daaglikse behoeftes wat deur God voorsien word. Hulle is so vasgevang in hulle "geestelikheid" dat hulle nie die realiteite van wat werklik aangaan wil besef nie. Die werklikheid is dat miljoene mense, Godgeskape mense, 'n God aanroep, sonder die ingryping van dié God van liefde en genade.

God se beloftes soos opgeteken staan in Sy woord soos: "Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy My naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; In die nood sal Ek by hom wees!!" Psalm 91:14-15.

Dit, my liewe vriend en vriendin, dit is my roepe na God: Waar is U, O Almagtige, Liefdevolle God, dat u nie die mens, wat u geskape het se noodkreet hoor nie!!! Die ou cliché wat predikante en Christene gedurig opper wanneer hulle nie indringende vrae kan beantwoord nie lui dikwels iets soos: "Broer, moenie toelaat dat jou geloof as gevolg van hierdie insidente beïnvloed word nie. Ons verstaan nie vandag hoekom God so iets toegelaat het nie, maar wees verseker wanneer ons eendag voor Sy troon staan, sal al hierdie dinge aan jou geopenbaar word. Nee broer, dit is nie vir ons om die liefdevolle Hemelse Vader se besluite te bevraagteken nie. Kom dan bid ek vir jou dat die Here jou siel genadig sal wees." Dit is mos die maklike manier om by indringende vrae verby te kom. Volgens my beskeie mening is dié beloftes wat God aan die Christendom gemaak het, die essensie van geloof. Ons glo tog dat God oor ons wel en weë beskik. Hy sal ons noodkreet hoor wanneer ons Hom aanroep. Die redenasie dat ons nie nou weet hoekom daar nie op ons noodkrete geantwoord word nie, maak nie sin nie. Ek meen, 'n ma en haar dogters word nóú verkrag, jong meisies word nóú ontvoer, verkrag en vermoor! Is dit absurd van my om die vraag te vra: Waar is God? Is God nie vir die "nou" nie? Wat beteken geloof in 'n Almagtige God dan? Die vertroue wat ek op 'n lewendige God gehad het, is deur hierdie insidente vermoor!!!

Die boek: Waar is God, handel verder oor juis hierdie indringende vrae rakende die geloofwaardigheid van God se Woord met die volgende hoofstukke wat bespreek word:

In my soeke na 'n liefdevolle, barmhartige God moes ek eerstens myself ondersoek om sodoende te bepaal of daar nie iets in my lewe is wat teenstrydig is met God se verwagtinge nie. Op dié tydstip van my lewe, toe al hierdie tragiese insidente plaasgevind het, het ek en my gesin baie naby aan God se Woord gelewe. Ons geestelike lewe was in elk geval vergelykbaar met ander Godvresende Christene. My uitgangspunt was dat die Bybel die onweerlegbare Woord van God is en alles wat daarin geskryf is, onbetwisbaar is – dit sluit die Ou sowel as die Nuwe Testament in. Dit is ook mos hoe ons grootgeword het. God se Woord is die waarheid en predikante is direk in verbinding met God – daarom mag ons nooit getwyfel het nie!!

My liewe broer en suster het julle al ooit stil gaan sit en hierdie dinge oordink en gewonder waar God is? Hoekom gryp Hy nie in om hierdie afgryslike dade te verhoed nie? Het jy ook al gewonder hoekom daar sogenaamde wonderwerke in die Bybelse tyd plaasgevind het, maar vandag gebeur dit nie? Of is jy ook maar een wat alles goedsmoeds aanvaar sonder bevraagtekening? 'n Passiewe mens wat glo aan 'n God wat Hom eendag aan die mens sal openbaar?

Christene sal jou natuurlik wil oortuig dat wonderwerke vandag nog plaasvind, sonder enige konkrete bewyse. Die mens is nou maar eenmaal so onder die hipnose van selfaangestelde segsmanne van God dat hulle beswaarlik die blatante bedrog besef.

'n Jong ma wat aan ons bekend was, doen ernstige kanker op. Baie gelowig gaan sy na die profeet Josua in Lagos, Nigerië, sodat hy vir haar kan bid vir die genesing. Baie opgewonde en vol lofprysing keer sy terug en vertel aan almal dat sy volkome genees is van die kanker. Die hele gemeente het God geprys vir haar wonderbaarlike genesing, maar drie maande later sterf sy aan die kanker ... en twee baie klein dogtertjies is sonder 'n ma. Hoe verwerk 'n mens hierdie tragedie? Dit is 'n tragedie, want sy en haar geliefdes het op die beloftes van God vertrou. Hulle geloof was gevestig op Jesus Christus. En nou? Waar was God toe 'n jong moeder en haar man en twee dogtertjies God die nodigste gehad het? Waar is God?

'n Jong weermag dienspligtige gee die volgende getuienis in die kerk: Met een van die veldslae in Angola word hulle Ratel gevegsvoertuig deur 'n vyandelike vuurpyl getref. Hulle was 12 in die voertuig tydens die voorval. Toe hy na 'n ruk tot sy sinne kom, raak hy daarvan bewus dat net hy die insident oorleef het. In die kerk getuig hy oor God se genade en die liefde van Jesus. Hy is vas oortuig dat God sy lewe gespaar het sodat hy 'n lewendige getuie vir Christus kan wees.

Wanneer ek van hierdie sogenaamde Christelike getuienisse hoor wil ek verstik! Wat van die ander 11 wat nie die insident oorleef het nie Here? As die Here se genade so groot is, hoekom het Hy toegelaat dat die gevegsvoetuig deur 'n vuurpyl getref word?

Om dood te gaan is 'n normale verloop van die lewe. Daar is 'n tyd om te leef en daar is 'n tyd om te sterf. My uitroep tot God is: Waar is hy wanneer Sy kinders in abnormale krisis situasies beland en Hom dán aanroep om hulle tot hulp te wees. In krisis tye waar hulle op Sy beloftes staatmaak, waar hulle kinderlik Hom smeek om nie toe te laat dat hulle vermoor word nie; dat Hy asseblief 'n wonderwerk sal bewerkstellig om nie toe te laat dat hulle verkrag sal word nie. Weer eens wil ek dit onder u aandag bring: Die enigste twee "wesens" op wie 'n persoon in nood kan staatmaak, is die persoon wat die leed pleeg, en God self. Jou totale oorlewing en genade hang van hulle af ... niemand anders nie!! Dit is tog 'n belofte van God: "Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, al die dae van my lewe!"

Waarom dan hierdie opstandigheid teenoor Godsdiens? George Carlin verwoord hierdie opstandigheid van my moontlik die beste: "Religion has actually convinced people that there's an invinciple man, living in the sky, who watches everything you do, every minute of the day. And the invicible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever 'till end of time' ... BUT HE LOVES YOU!"

Die twee grootste bedreigings vir wêreldvrede is 'n totale oorlog tussen Christene en Moslems met katastrofale verval van die ekologiese bestel, en godsdiens is 'n sleutelfaktor in beide twee bedreigings!

Ek sluit die boek af met die vraag: "Of ek antwoorde gekry het in my soeke na 'n liefdevolle, almagtige, barmhartige God wat nog steeds bemoeienis wil maak met die mens wat Hy geskape het?" Wanneer ek objektief en rasioneel alles wat ek ondervind het terwyl ek soekend was – in die Bybel wat veronderstel is om vir die mens rigtinggewend te wees asook ander tersaaklike literatuur moet oordeel, dan is my afleiding wat ek gemaak het, nee! Dit wat in die Bybel geskryf staan en wat deur predikante aan ons oorgedra is, kan nie die waarheid wees nie.

My gevolgtrekking waartoe ek gekom het is die feit dat die waarheid is in elke mens se lewens-ervaring. Dit wat oor elke mens se lewenspad kom verteenwoordig die waarheid, nie deur die toedoen van andere of deur 'n hoër gesag nie. Laasgenoemde allermins! My ervaring, en ek glo miljoene ander mense het dieselfde ervaring: ons roepe na 'n God in 'n oomblik van geestesnood waarop daar geen antwoord gekom het nie. Die mens is op homself aangewese.

Ek dank my vrou en sommige van my vriende elke dag van my lewe dat hulle verstaan het waardeur ek gegaan het. My vrou het haar bes probeer om hierdie pad van my, die soeke na 'n God, te verlig, maar sy het ook begrip gehad dat dit ék was wat soekend was. En al wou sy ook die pad saam met my stap, kon sy dit nie doen nie want dit was mý brug wat ek moes oorstap. 'n Hangende, swaaiende brug is 'n moeilike brug om oor te stap.

Hierdie onsekerhede raak net mý diepste wese. Uiteindelik het ek tot die besef gekom, alleen wanneer jy die moed van jou oortuiging het om ondersoekende vrae te stel, wanneer jy die juk wat oor eeue heen op die mens geplaas was om te glo omdat jy móét glo, van skouers kan afgooi en met vrymoedigheid en durf hierdie afgeforseerde 'godsdiens' bevraagteken en ondersoek sonder die voorgeskrewe mensgeformuleerde godsdienstige leerstellings van jy mag en jy mag nie.

"Is daar dan enigiets wat jy aan glo, broer?" Ja, my liewe vriend(in), ek glo aan die oorweldigende onverbondenheid van die aarde wat oor biljoene jare ontwikkel het, soos deur die wetenskap bewys. Ek staan in ekstase as ek die fantastiese natuur met sy verskeidenheid diere en voëls en seelewe bewonder. Ek glo aan die diversiteit van die mensdom met die rykdom van kulture en intellektuele vermoëns. Ek glo aan die dinge wat die mens nader aan mekaar kan bring, soos om respek vir mekaar se menswees te betoon. Ongelukkig kan dit nie van godsdienste, insluitende die Christendom, gesê word nie. Dit is 'n bewese feit: godsdiens bring haat en nyd en verdeeldheid!

Ten slotte, kom ons word stil, sit terug en dink hoe sou die wêreld gewees het as:

Sou dit nie die wêreld 'n beter plek gemaak het om in te leef nie? 'n Wêreld sonder godsdiens!!!

Boek beskikbaar by CNA Boekwinkels of by Real Dream Publishing, Mosselbaai.
E-pos: .
P.S: Hierdie uitgewers kan beslis aanbeveel word vir kwaliteit diens. Hulle onderneming is vandat die manuskrip ontvang is tot publikasie, drie maande.

At Fourie, e-pos:

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za