Misterie (Deel 5), ‘n Redelike rede vir die ontstaan
van die kosmos – die gans andere

Deur Willie Oosterhuis (skuilnaam) op 1 September 2011

Die soektog na sin het, in hierdie reeks, die leser geneem op 'n pad waar standpunte getemper is deur die aspekte van misterie. Die redelikheid en waarskynlikheid van 'n entiteit God/goddelikheid is op die tafel geplaas en die plek van die mens van die planeet aarde in die onmeetlike heelal, is in perspektief geplaas.

Die onvermydelike vraag in die soeke na betekenis ontstaan: wat sou die doel en nut, indien enige, van die kosmos wees? Was die oerknal en die gevolge daarvan nie maar net 'n doellose noodwendige ongeluk/gebeurtenis nie? (Naturalisme.)

Geen natuurwetenskaplike antwoord is moontlik op dié vraag nie en is die moontlike oplossing slegs verstaanbaar deur die lang verkennende pad te loop, 'n pad wat menswees verken en om iets van wese van God te verstaan.

Dit belangrik om te verstaan dat ewige bestel (sonder begin, sonder einde) geen aard van self-vernietiging of konflik in wese kan of mag hê/toelaat nie. Die gevolge van so aard sou katastrofaal wees vir die ewigheid van 'n ewige bestel en wat daaruit ontstaan/"emerged" het. Daarom kan mens van 'n perfekte ewige bestel praat.

Die konsep: Wil van God

Die wil van God / God se manier / "God's way", kan as "divine law" bestempel word hoewel dit nie wet is in die ware sin van die woord nie. Sien ook Deel 4. Andersins kan God se manier ook as perfek bestempel word. Perfektheid stut veral op die bene van reg en geregtigheid.

Tog is dit belangrik om te verstaan dat God NOOIT sy wil afdwing nie. Om God se wil na te streef is opsioneel. God se wil geskied vanuit die sentiment van oortuiging. Die wil van God reflekteer nie noodwendig in die lewenswandel van Sy ondergeskiktes met eie wil nie. Vrye wil om te skep en ook die wan-skepping van realiteit en selfs self-vernietiging is die inherente risiko van 'n evolusionêre bestel.

God se wil kan ook onbewustelik nagestreef word. Onbewustelike harmoniese skepping het dieselfde resultate en effek. Skeppings wat nie in harmonie is met Sy wil is wan-realiteit (sonde, boosheid, "error").

Die wil van God mag dalk nie volledig in die deel of die geheel op die planeet aarde neerslag vind nie, maar in die groter geheel, die heelal, kom God volgens sy wil tot uitdrukking.

Die DEEL en die GEHEEL (op aarde)

Die wil van God, al dan nie, vind uitdrukking o.a. op twee vlakke nl. Die Deel (enkel lid van die gemeenskap) en Die Geheel (die gemeenskap in die kleine tot gemeenskap in die brede/mensdom).

Die deel/individu kan in sy kortstondige bestaan die groter prent van die geheel help inkleur met die gevolge van sy verstandige keuses, al dan nie. Alles in 'n wispelturige natuur en leefwêreld. Maar vir die deel, anders dan die geheel, kom daar altyd 'n einde aan sy materiële bestaan. Die geheel loop 'n nimmereindige pad geslag na geslag. Dit is merkwaardig dat die geheel die deel definieer en andersom. So, bevind psigoloë, word moraliteit evolusionêr gevorm en geleef. Die invloed van religie kan nie gering geskat word nie.

Die geheel neem die vorm aan van 'n organisme sonder 'n einde. Dié organisme kan sy onderdele se behoeftes ondergeskik maak aan die behoeftes van die geheel. Die deel se vermoë en besluite is die krag (of las) van die geheel, tog is dit ondergeskik aan die geheel se wette en bepalings.

By nadenke kan mens jou afvra of die non-perfekte tyd-ruimte bestel die potensiaal het tot perfeksie. As perfeksie moontlik is, waar sal mens die perfeksie soek?

Die Padkaart na Perfeksie – Hemel op aarde

En so het 'n tydstip in die tyd-ruimte bestel aangebreek waar intellektueel-gevorderde wesens "emerged" het. Hierdie wesens, mense, kon reflekteer oor sy bestaan en sy bestel.

Dat die mensheid "dierlik"/animalisties was en dat, evolusionêr gesproke, die mens en die mensdom ontwikkel het vanaf dierlikheid en barbarisme tot die huidige vlak van beskaafdheid(nie sonder tekortkominge nie) word geredelik aanvaar.

Moderne psigologiese navorsings is dit eens dat die mens nie meer as 'n biologiese masjien (van chemies-elektriese aard) beskou kan word nie.

Alhoewel die biologiese prosesse soos bepaal deur die genes, bepalend is vir uitkoms van prosesse van lewe, is gevind dat die aktiewe genes gedeaktiveer kan word en dat onaktiewe genes geaktiveer kan word deur omgewings-faktore. Dit beteken dat "slegte" genes se werking (wreedheid, selfsug, hebsug ens.) onderdruk kan word en "goeie" genes (onbaatsugtigheid, altruïsme ens.) in werking kan kom en omgekeerd.

Dean Ornish is van mening dat omvattende leefstyl verandering sal lei tot – "turning on (upregulating) unregulatory gene expression preventing diseases and turning off (down-regulating) disease promoting genes."
Howard Gardner skryf: "My interest in free will is not focused on the old debate of whether people do or do not have free will. Rather, there is a real social phenomenon associated with the idea of free will, and that is what I seek to understand. For me, this developed out of studies on self-control, which we have dubbed 'the moral muscle' because it enables individuals to overcome selfish and other antisocial impulses to do what is best for the group. Most virtues embody effective self-control, and most vices are failures thereof. The link between moral (and legal) responsibility and perceived free will adds another dimension to this social reality.
P.Z. Myers skryf: "We are in the midst of a ongoing revision of our understanding of what it means to be human. We are struggling to redefine humanity and it is going to radically influence our future."

'n Kommentator oor R.F. Baumeister se werk: "Culture is humankind's biological strategy, according to Roy F. Baumeister and so human nature was shaped by an evolutionary process that selected in favor of traits conducive to this new, advanced kind of social life (culture). To him, therefore, studies of brain processes will augment rather than replace other approaches to studying human behavior, and he fears that the widespread neglect of the interpersonal dimension will compromise our understanding of human nature. Morality is ultimately a system of rules that enables groups of people to live together in reasonable harmony. Among other things, culture seeks to replace aggression with morals and laws as the primary means to solve the conflicts that inevitably arise in social life (my beklemtoning). Baumeister's work has explored such morally relevant topics as evil, self-control, choice, and free will."

Die wetenskap (met Dr. J. Craig Venter aan die voorpunt) is besig om tegnologie te ontwikkel wat kan lei tot herskepping van die mens. Niemand weet hoe so 'n herskepping gaan uitspeel in die toekoms nie.

Dit is verstommend in watter mate psigoloë al gevorder het in navorsing en in strategieë om die mensdom tot 'n hoër vlak van harmoniese sosiale lewe te kan bring.

Wat het dit te doen met perfeksie op aarde? Daar bestaan potensiaal in die kosmos om evolusionêr te ontwikkel / te transformeer na die "complete".

As die deel, maar veral die geheel, dit regkry om te verander (soos wat psigoloë glo moontlik is) en samelewings-kultuur evolusionêr omvorm / nuut maak sodat harmonie kan heers, wette en verordenings van die geheel reg en geregtigheid weerspieël, mens te wees in harmonie met God se wil, ten spyte van die wispelturige en soms wrede natuur kosmos, dan het hemel op wispelturige aarde aangebreek. Die potensiaal is dan verwesentlik, die onvolledige werklikheid is dan volledig / "complete".

Ek laat dit aan die leser oor om 'n status toe te ken aan dié organisme, die geheel, waarvan die karakter sodanige van aard is dat die wil van God na gestreef word, dié organisme wat nie gebore is en nie dood kan ervaar nie.

Eskatologie

Die geskiedenis van die mensagtige spesie op die planeet aarde begin sowat 2.5 miljoen jaar gelede (Wikipedia). Dit verteenwoordig maar 'n breukdeel van die geskiedenis sedert die oerknal.

Maar die deel/individu kom tot 'n materiële einde na "70 jaar, selfs 80 jaar as hy/sy geseënd is". Sy/haar lewe was dan minder dan 'n oogwink in die deel van lewe van die geheel. Sy/haar materiële boustene word na dood deel van die kosmos om te hersirkuleer en om weer as boustene vir nuwe lewende materie te funksioneer. Niks van die materiële mens het waarde na dood nie. Maar sy non-materiële "EK" het die potensiaal van oorlewing. Dus vir die materiële deel breek daar voortdurend 'n individuele "eindtyd" aan.

Desnieteenstaande bestaan en gaan die geheel voort as organisme.

As die mensdom KOLLEKTIEF dit regkry om deur wyse besluitnemings selfvernietiging te vermy, het die organisme, die geheel, sowat 5 biljoen jaar oor om op planeet aarde in harmonie met God se wil te kom / hemel op aarde te skep en so deel van die doel van die skepping van die kosmos te verwesentlik. Dit is na my mening bereikbaar, hoewel nie sonder uitdagings nie. 'n Uitdaging lê o.a. op die vlak van die habitat, die aarde, se welsyn en op die versoening van verskillende en diverse godsdienste en kulture (nie die afdwing van uniformaliteit nie) rondom God die skepper, die First Cause, die Vader van alles, die Bron en Fontein van energie, Skenker van die "iets" van Homself, die voertuig vir die "EK" wat lewe van die "Ek" na dood moontlik maak, die iets wat die grootste misterie uitmaak in die soeke na sin.

Willie Oosterhuis (skuilnaam)

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za