.

Die kanker van misleiding en skadelike dogmas

Deur Jaco Steyn op 1 Januarie 2017

.

Die bewering dat die Bybel goddelik-geïnspireerd is vorm die basis van geloofstandpunte van die georganiseerde Christendom. Verskeie geloofsbelydenisse is geformuleer op grond van die meesterverhaal van die tradisionele Christendom. Bestuursliggame van kerke neem dan besluite gebaseer op interpretasies van hulle geloofsbelydenisse. Ek bespreek vervolgens verskille tussen aan die een kant, die oorspronklike betekenis van Bybelverse en aan die ander kant, interpretasies en besluite van kerkleiers en teoloë wat dikwels tot 'n groot mate afhanklik was van politieke invloede en persoonlike belange en vooroordele.

Ongelukkig word Bybelverse selde geïnterpreteer met inagneming van die groter konteks en kulturele agtergronde van die Bybelskrywers. Die groter konteks van die Ou Testament is die beweerde uitverkore status van die volk Israel en hulle verhouding met hul stamgod Jahwe. Baie hedendaagse kerkleiers en teoloë beweer dat Israel uitverkies is om as voorbeeld te dien vir alle ander mense en dat hierdie volk uniek is omdat die Verlosser en Seun van God, Jesus Christus, kwansuis gebore is uit hierdie volk.

Die pilare van die meesterverhaal van die tradisionele Christendom is (1) die sondeval van Adam en Eva, (2) Jesus se soendood en (3) die eindoordeel wat op almal van ons wag. Hiervolgens is die nodigheid van Jesus se Verlossingsdaad en van die Eindoordeel slegs betekenisvol in die lig van die beweerde sondeval van Adam en Eva. Baie Christene beweer dat die verloop van sekere belangrike gebeure in Jesus se lewe soos sy maagdelike geboorte, kruisiging en opstanding vanuit die dood, alreeds korrek voorspel is in die Ou Testament. Hiermee het hulle méér goddelike gesag verleen aan die geldigheid van hulle meesterverhaal. Die wanvertalings en waninterpretasies waarop hierdie sg. profesieë en verskeie tradisionele Christelike dogmas gebaseerd is, het ek volledig bespreek in my artikel, "Wat beteken dit om 'n Christen te wees?" [1].

Die probleem was egter dat die Ou Testament heelwat aaklige gedeeltes bevat wat indruis teen die beweerde leringe van Jesus soos "draai ook die ander wang" en "gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes". Die voor die hand liggende verskille tussen hierdie leringe en die wraakgierige aard van die stamgod Jahwe se opdragte, het gelei tot gedurige onenigheid onder Christene. Pogings van hedendaagse "polities-korrekte" Christene om die ware betekenis van sekere Bybelverse te versag, is veral opsigtelik in my debat [2] met Udo Karsten oor rassisme en Apartheid in die Bybel en my debat [3] met "eks-gay" André Bekker oor die goedkeuring van wrede slawerny in byvoorbeeld Exodus 21:20.

Duisende jare gelede het 'n klein groepie magsugtige woestynbewoners besluit om 'n storie te fabriseer wat sal dien as saambindende meesterverhaal vir die volk Israel. Volgens hierdie storie het die Almagtige en Alwetende Skepper van Hemel en Aarde besluit om hierdie klein niksbeduidende volk uit te kies bo alle ander volke om as "heilige" volk sy bevele en opdragte te gehoorsaam. Indien hulle sy bevele sou gehoorsaam sou hulle daarvoor vergoed word, maar indien hulle dit sou verontagsaam, sou selfs die ander volke wat hulle omring het, gebruik word om hulle te straf. Die doel van baie van hierdie reëls en regulasies was om te verseker dat hierdie klein volkie so ver moontlik homogeen en enersdenkend moes bly voortbestaan.

Israeliete se seksuele gedrag en optredes teenoor ander volkere is streng gereguleer. Die vrou moes voortaan onderdanig wees aan haar man, homoseksuele dade is veroordeel en huwelike met "vreemde" vroue van die heidense nasies is ontmoedig. Die neersien op nie-Israeliete is veral duidelik in Bybelboeke soos o.a. Deuteronomium, Exodus, Nehemia en Esra. Vergelyk in verband hiermee:

Levítikus 25:44 "Julle moet die slawe en slavinne wat julle nodig het, by die nasies rondom julle koop."; Esra 9:2 "Ons mense en hulle seuns het getrou met nie-Joodse vrouens; hulle het hierdie volk hom laat vermeng met heidene."; asook 1 Samuel 15:3 "Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie."

In die Jode se latere Talmoed word die blatante neerhalende rassehaat van veral die eerste vyf boeke van hulle Ou Testament voortgesit:

Omdat die gebruikmaak van slawe-arbeid van nie-Israeliete nêrens in die Bybel verbied word nie en selfs volksmoord goedgepraat word, het miljoene Christene vir baie jare geen probleem daarmee gehad om segregasie tussen rasse te ondersteun en om selfs gebruik te maak van "goedkoop" nie-blanke arbeid nie. In Amerika het Swartmense byvoorbeeld eers ná 1965 stemreg gekry, terwyl die Britse owerhede in Suider-Afrika segregasie toegepas het nog lank voordat die Nasionale Party in 1948 die algemene verkiesing gewen het en die beleid van Apartheid gepopulariseer is deur Dr. D.F. Malan. Baie ywerige Amerikaanse Christene het vóór die Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) swart slawe gehad.

Betreffende die belangrikste kwessie in Suid-Afrika nl. rasseverhoudinge, het baie kerkleiers en predikante van veral die Afrikaanse driesusterkerke, versuim om die voor- en nadele van hierdie drie begrippe behoorlik aan hulle lidmate te verduidelik:

(1) Rassisme waarvolgens een of meer rasse meerderwaardig is en hulle daarom die reg het om oor lede van ander rasse te heers en hulle te onderdruk, met gepaardgaande blanke baasskap, volksmoord en kolonialisme;
(2) Die volkstaatideaal waarvolgens swart volke soos o.a. Zoeloes, Xhosas, Tswanas, ens. en blanke volke soos o.a. die Duitsers, Boere en Franse, binne hul eie grondgebied woon en werk en regeer word deur slegs mense behorende tot húlle volk, en
(3) 'n Een-mens-een-stem nasiestaat waarbinne veral die Boervolk se taal, geskiedenis en tradisies geminag word ter bevordering van hoofsaaklik die belange van 'n korrupte regering en internasionale geldmagte wat regeringsbesluite van "agter die skerms" wesenlik beïnvloed.

Vanuit die voorgaande bespreking oor die betekenis van sekere Bybelverse, wil dit voorkom asof baie Ou Testamentiese skrywers eerder (1) as (2) ondersteun het. Indien hulle eerder (2) ondersteun het sou hulle die Israeliete ontmoedig het om gebruik te maak van nie-Israelitiese slawe en sou hulle nié volksmoord verkondig het nie. In plaas daarvan om die immoraliteit van die Ou Testament te verwerp en dit te vervang met die ideaal van vreedsame naasbestaan tussen volke, verkies baie hedendaagse Afrikaanse predikante eerder opsie (3).

Het jarelange Bybelstudies en die beweerde leiding van die Heilige Gees swaarder geweeg as die invloede van Groot Geld, politieke druk en eiegewin, wat betref veranderinge in sinodale besluite van Afrikaanse kerke sedert die 1980's? Miskien sal hierdie skokkende feite ons help om hierdie vraag te beantwoord:

"[In] 1985 Chairmen of leading corporate groups (Sir Timothy Bevan (Barclays Bank), Lord Barber (Standard Bank), Evelyn de Rothschild (Chair of Rothschild's), George Soros, with representatives of Shell, Courtaulds, BP and Gold Fields and (from SA) Tony Bloom (Premier Group) and Chris Ball (Barclays), [were] invited by Anthony Sampson to lunch at the Connaught Rooms, London, to meet with Oliver Tambo, in London... [On] 8 June 1986 Professor Pieter de Lange (Chairman of the Broederbond and Rector of RAU) and Thabo Mbeki were both present at a New York conference organised by the Ford Foundation (ANC members at the conference included Mac Maharaj and Seretse Choabi) also present were Charles Villa-Vicencio, van Zyl Slabbert and Peggy Dulany. During the conference Mbeki and de Lange met alone for five hours [!!] at de Lange's hotel." [7]

Baie NG predikante en leiersfigure in die ou Nasionale Party was lede van die berugte Afrikaner Broederbond. Waaroor het die voorsitter van hierdie organisasie en Thabo Mbeki vyf ure lank gesels? Wat was die finansiële status van baie lede van hierdie organisasie, in vergelyking met dié van die meeste ander Suid-Afrikaners sedert 1994? Tydens die 1986 Algemene Sinode van die NG Kerk het hierdie kerk hulle teologiese en morele steun aan Apartheid herroep. Is dit sinvol om te vermoed dat die huidige Afrikanerbond 'n invloed kon gehad het op die onlangse besluite van die Algemene Sinode van die NG Kerk betreffende die polities-geïnspireerde Belydenis van Belhar en gay mense se status in die kerk?

Die Boervolk was bekend vir hulle heldhaftige stryd teen die destydse Britse Ryk se sug na groter mag en rykdomme. Hierdie heldedade word nog steeds herdenk, terwyl die dood van meer as 20 000 onskuldige vroue en kinders in die konsentrasiekampe, nooit vergeet sal word nie. Hierdie volk het sedert die einde van die Anglo-Boereoorlog in 1902 wondere verrig wat betref die vooruitgang op die ekonomiese en tegnologiese terreine. Hulle het hierdie dinge vermag ten spyte van die kanker in hulle midde wat hulle mettertyd sou oorweldig, nl. die misleiding in die naam van hulle godsdiens. Die hedendaagse verdeeldheid en oningeligte status van baie van hulle is veral die gevolg van die versuim van hulle leiers om hulle behoorlik in te lig oor die ware oorsake van hulle probleme. Ek het dit meer volledig bespreek in my artikel, "Afrikaanse kerkleiers se versuim om hul lidmate behoorlik in te lig". [8]

Ten spyte van die geweldige potensiaal van die Boervolk en die moontlike blink toekoms wat op hul nageslagte sou wag, lewe ons vandag in 'n land waarbinne geweldsmisdaad, korrupsie en beplande drakoniese wetgewing oor "haatspraak", ons vryhede toenemend sal beperk. Die nageslag van die eens-trotse Boervolk het alreeds in hul derduisende die land sedert 1994 verlaat, terwyl die oorgrote meerderheid van diegene wat agterbly, nog steeds salig onbewus is van die ware oorsake van hulle probleme.

Verwysings:
[1] https://jacosteynblog.wordpress.com/2015/09/07/wat-beteken-dit-om-n-christen-te-wees
[2] http://www.antwoord.org.za/2016/12/rassisme-en-apartheid
[3] https://hierstaanek.com/2016/10/05/andre-bekker-eks-gay-se-ope-brief-and-die-moderamen
[4] http://groups.yahoo.com/group/hidayahnet/message/49413
[5] http://www.sunray22b.net/jewish_encyclopedia.htm
[6] https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.clearing.technology/enQzcCP70Tk/qsgthdzqctsJ
[7] http://www.sahistory.org.za/article/chronology-meetings-between-south-africans-and-anc-exile-1983-2000-michael-savage
[8] http://www.spiritualiteit.co.za/artikel-afrikaanse-kerkleiers-se-versuim.php

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.