.

Die manifestering van die Goddelike op die sosiale terrein

Deur Jaco Steyn op 1 Junie 2013

.

Terwyl ek aan die een kant glo dat daar 'n gedeelde Goddelike essensie tussen alle lewende wesens is en dat daar dus uiteindelik Een Werklikheid "agter" alles is, besef ek aan die ander kant dat daar tog wesenlike verskille tussen alle lewende wesens is. Daar is dus ooglopende verskille tussen honde en katte, en selfs tussen die intelligensie- en skeppingsvermoëns van verskeie mense. Daar is gevolglik verskillende vlakke van "werklikhede" waarvoor mens verskillende verwysingsraamwerke kan gebruik om die verskillende werklikhede as't ware anders te hanteer. Dit sal dus nie deug om deur die lewe te gaan sonder om byvoorbeeld onderskeid te tref tussen jou troeteldier en 'n honger, brullende leeu wat voor jou staan nie. Terwyl ek dus aan die een kant glo dat daar 'n gedeelde inherente Goddelike tussen myself, my troeteldier en die honger leeu is, moet ek tog besef dat ek die aankomende leeu anders moet hanteer as my getroue hondjie.

Daar was nog altyd mense wat tot 'n sekere mate 'n spirituele lewensbeskouing gehandhaaf het in dié opsig dat hulle meer "oop" was betreffende die werklikheid van nie-materiële dinge, terwyl daar ook heelwat ánder mense was wat hoofsaaklik gefokus het op die bevrediging van hul eie basiese materiële lewensbehoeftes. Diegene wat glo in die werklikheid van 'n gedeelde Goddelike essensie tussen alle lewende wesens, behoort daarom te besef dat hulle nie hoofsaaklik daarop ingestel moet wees om gedurig hul egoïstiese behoeftes te bevredig sonder die inagneming van die welstand van andere nie. Hulle behoort ook te besef dat die lewe nie slegs gebaseer is op die oorlewing van die "slimste, sterkste en mees aanpasbare" wesens nie en dat daar gevolglik nié 'n onoorbrugbare kloof tussen alle lewende wesens is nie.

Anders as die tradisionele godsdienstige wêreldbeskouing waarvolgens daar 'n onoorbrugbare kloof tussen die verhewe Persoonlike God (o.a. Jahwe, God Drie-Enig en Allah) en Sy minderwaardige skepping is, glo ek dat die Goddelike nié volledig losstaande is van alle ander verskynsels nie en dat die Goddelike meer "duidelik" manifesteer in sommige van hulle as in andere. Sodoende glo ek dat die Goddelike daarom meer "sigbaar" is in die lewenswyse van 'n Boeddhistiese monnik as in dié van 'n reeksmoordenaar of kindermolesteerder. Soortgelyk aan die verskille tussen spesies wat betref hul evolusionêre ontwikkeling en hul aanpasbaarheid aan die omgewing waarbinne hulle hulself bevind, is daar ook verskillende evolusionêre stadia van die menslike bewussyn se ontwikkeling. Alle mense is "gelyk" wat betref die Goddelike kern wat deel is van almal, terwyl hulle beslis ongelyk is wat betref hul oorgeërfde genetiese verskille, hul lewensomstandighede en uiteenlopende lewensbeskouinge.

Mense wat glo in die werklikheid van die Goddelike, wissel vanaf diegene wat hoofsaaklik fokus op die evolusionêre ontwikkeling van hul eie bewussyn, tot by diegene wat glo dat dit ook belangrik is om die wêreld "daar buite" sodanig te verbeter dat dit aan andere beter geleenthede sal bied om hul eie bewus wees van die Goddelike ook meer geredelik na te streef. Boeddhistiese monnike en Hindoe jogi's poog dikwels om andere ook in te lig oor hul eie bewus wees van die aard van die Goddelike / "Boeddha-natuur". Volgens sommige Boeddhiste is 'n Bodhisattva iemand wat alreeds Verlossing (Nirvana) bereik het, maar wat daarná nog steeds bereid is om binne-in 'n ander fisiese liggaam te inkarneer om sodoende ander lewende wesens by te staan in hul unieke reis na bevryding. Deur die lewensomstandighede en welsyn van ander mense te verbeter, kan hulle byvoorbeeld meer tyd spandeer aan meditasie en die bestudering van filosofie en minder tyd aan bekommernisse oor hul skuldeisers en werksomstandighede. Baie mense het soveel bekommernisse oor die grootmaak van hul kinders en harde werk wat hulle dikwels teen minimumlone verrig, dat hulle weinig tyd of energie het vir selfverwesenliking of vir die bestudering van bv. die internasionale politiek.

Daar is ryk en magtige mense in die wêreld wie se lewensbeskouing gebaseer is op die bevrediging van hul eie sug na nog méér mag en rykdomme. Hierdie mense verryk dikwels hul eie vriende en familielede ten koste van die welsyn van ander mense en gebruik selfs leuens om hul slagoffers sodanig te bluf en te mislei dat lg. onder die indruk verkeer dat die magsugtige mense wel besorg is oor die welsyn van die armes en onderdruktes. Die maghebbers besef dat hulle andere onderdanig kan hou deur gedurig hul aandag te fokus op die maak van skuld, die aankoop van dinge wat hulle nie regtig benodig nie; asook die ontvang van salarisse wat sodanig van aard is dat dit die meeste mense nooit in staat sal stel om hul skuld af te betaal en vroegtydig af te tree nie. Indien die meeste mense gedurig vermaak word met sportgebeure en die nuutste skindernuus oor vermaaklikheidskunstenaars, sal hulle nog boonop minder bereid wees om tyd te spandeer aan die ondersoek instel na verskeie metodes wat die maghebbers gebruik om húlle te indoktrineer.

Die super-ryk maghebbers skroom dikwels ook nie om die aarde te besoedel ten einde groter winste na te jaag nie. Hulle misbruik selfs godsdienstige idees om hul onderdane aan te moedig om hul eie onderdrukking en haglike toestande klakkeloos te aanvaar, as sou dit deel wees van die veronderstelde "Wil van God". Die uiteinde van hierdie verloop van gebeure is 'n wêreld waarbinne mense toenemend van mekaar vervreem word en waarin selfs hul persoonlike vryhede toenemend aan bande gelê word om hulle nog verder te verhoed om doeltreffend weerstand te bied teen die magsvergrype van hul heersers.

Kom ons veronderstel dat daar 'n land of gebied is waarbinne daar 'n groep mense is wat redelik "spiritueel bewus" is en wat nog boonop daarvan oortuig is dat dit hul plig is om die welsyn van andere te bevorder. Hulle is die eienaars van die hoofstroommedia soos o.a. die dagblaaie, tydskrifte en TV-kanale. Hulle is gevolglik ook in staat om 'n redelike invloed uit te oefen op die norme en lewenswaardes van die meeste inwoners. Indien die meeste inwoners se geaardhede van so 'n aard is dat hulle nog redelik selfgesentreerd is en hoofsaaklik fokus op hul daaglikse behoeftes, kan wetgewing ingestel word wat hulle verhoed om hul medeburgers leed aan te doen. Die invloedryke mense kan selfs 'n godsdiens help vestig wat die aanhangers daarvan aanmoedig om sekere landswette te gehoorsaam wat óók kwansuis in ooreenstemming is met die Wil van 'n veronderstelde Persoonlike God – 'n God soortgelyk aan die Jahwe of Allah van die hedendaagse Jode en Moslems. Indien die meeste inwoners egter naderhand sodanig beskaafd en "spiritueel bewus" raak dat hulle nie langer hierdie lg. godsdienstige idees benodig om hulle "in toom" te hou nie, kan die landswette en magte van die polisie tot so 'n mate beperk word dat die landsburgers so veel as moontlik van hul persoonlike vryhede kan uitleef.

Indien die geaardhede en gesindhede van die meeste inwoners van die betrokke gebied sodanig verander dat hulle begin besef dat hulle die welsyn van hul medeburgers ook gedurig in ag moet neem, kan die invloedryke spiritueel bewuste mense besluit om die uitgediende godsdienstige waardes geleidelik te vervang met meer "gematigde" spirituele norme en waardes. Die vorige idee aangaande 'n hiernamaals wat bestaan uit 'n hemelse bestemming vir "goeie" mense en helse bestemming vir "slegte" mense, kan vervang word met idees aangaande reïnkarnasie of die "verhuising van siele". In plaas daarvan om halsstarrige landsburgers wat hulle gedurig wangedra, te dreig met die helse vuur, kan die meer "beskaafde" landsburgers aangemoedig word om beter lewens te lei ter voorbereiding vir 'n beter inkarnasie in 'n volgende lewe. Die idee van 'n wraakgierige God wat "slegte" mense vir ewig straf, word dus vervang met die idee dat jou eie goeie of slegte dade 'n beduidende invloed sal hê op die kwaliteit van jou volgende lewe.

'n Bepaalde gebied waarbinne 'n altruïstiese groep mense 'n beduidende invloed het op die meeste ander mense se norme en waardes, het dus 'n groter kans om beter lewensomstandighede te hê, as 'n gebied wat misbruik en oorheers word deur selfsugtige belangegroepe. Kennis aangaande die wetenskap, tegnologie en genetiese sowel as kulturele verskille tussen mense, kan dan meer geredelik benut word om die lewenskwaliteit van almal so ver moontlik te verbeter. 'n Lewensbeskouing gebaseer op beide die geloof in die gedeelde Goddelike kern tussen almal én die gemeenskaplike strewe na die bevordering van almal se welsyn, kan dus aan almal beter geleenthede bied om gesamentlik nader te beweeg aan die al groter wordende manifestasie van die Goddelike op die sosiale terrein.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.