‘n Kosmiese perspektief van die Aarde,
mens- en Afrikanerwees

Deur Thalita Goosen op 1 November 2011

Liewe mens en mede-Afrikaner, ons het nou meer as ooit nodig om ons gevoel van identiteit te verhoog van mens- en Afrikanerwees na Goddelike Medeskeppers en Kosmiese Inwoners. Enige persoon wat in 'n spesifieke kultuur opgroei word onvermydelik blootgestel aan (en in baie gevalle geïndoktrineer deur) die normes, waardes en geloofssisteme van daardie kultuur. Alle kulture regoor die wêreld plaas egter beperkinge op menslike wesens; kulture programmeer hul mense om 'n identiteit gebaseer op wêreldse / materialistiese eienskappe te aanvaar. Die werklikheid is dat alle mense baie méér is as hul huidige gevoel van identiteit, méér as jou biologiese samestelling, méér as jou familie agtergrond, méér as jou ras en nasionaliteit, méér as jou geslag, méér as jou beroep of die posisie wat jy tans in die menslike sosiale ranglys beklee.

Die lewens wat ons op Aarde leef vorm 'n skamele fraksie van die tydlose lewens wat ons hoofsaaklik in die geestelike ryke deurbring. Jy is eerstens 'n universele, geestelike wese. Jy en jou gevoel van identiteit is NIE geskep die dag toe jou fisieke liggaam gebore is NIE; jou geestelike wese bestaan alreeds byna 'n ewigheid. Kom ons maak eers die konsepte van "Gees" en Goddelike Herkoms effens duideliker voordat ons ons eie wesens se ontstaan, sommige van die redes vir ons siele se koms na die Aarde en Afrikanerwees gaan aanraak.

God se Gees is dieselfde as Sy Bewussyn / die ganse Kosmos. Die geestelike betekenis van God se Bewussyn is dat alles en almal vanuit die Een Verstand, die Bewussyn van God, ontstaan het. God se totale Wese bestaan uit verskillende vlakke van Bewussyn en vibrasies en selfs 'n vlak (die Duisternis) waarin daar géén vibrasies is nie. Alhoewel God se Gees vormloos is beskik dit oor Bewussyn, Energie, Lig en Heilige Kwaliteite. Menslike woorde en beelde faal liederlik daarin om die aard van God se Suiwer Wese voor te stel, maar kom ons gebruik, hoe onvolledig en oorvereenvoudig dan ook al, tog die volgende denk-eksperiment in ons strewe na 'n hoër begrip van die Duisternis van die Heilige. Stel jou voor jy staan in 'n stikdonker vertrek. Jy kan net mooi niks sien nie, nie eers jou eie hand of liggaam nie. Kom ons veronderstel verder dat jy nie eers jou eie liggaam kan voel nie. Alhoewel jy niks kan sien of voel nie, is jy tog bewus dat jy daar is; dat jy bestaan. Met ander woorde, jy is hiér en terselfdertyd ook orals; jy IS eenvoudig net, ten spyte van jou vormloosheid. God se allesomvattende Selfbewussyn IS Sy Gees en ook insluitend van Sy Heilige Natuur en -Kwaliteite. Nou kan jy jouself indink dat die hoogste Bewussyn wat daar bestaan die allesomvattende Suiwer Vormlose Selfbewussyn van God is. Alles is eenselwig in hierdie Suiwer Wese van God, ja, selfs manlik én vroulik. (Ter wille van leesgerief hou ons by die algemene gebruik van Hy/Sy/Hom.)

As die Suiwer Bewustheid van God geen vorm besit nie, is die vraag natuurlik: Hoe het ons, hemelse wesens en geestelike ryke dan hul onderskeie gestaltes (vorme) verkry? En verder: Hoe kan daar verandering en vooruitgang voortspruit uit iets wat vormloos en volkome in Sigself is? In die begin was daar slegs God as Suiwer Wese, maar op 'n stadium het 'n ander tipe Bewustheid van Sigself ontstaan. Hierdie Bewustheid het Self herken as "EK IS" en dít het aanleiding gegee tot die Goddelike Begeerte om Méér te wees; Méér as vormlose Duisternis – om deur die skep van vorme uiting te gee aan Sy Skeppingsdrang. In die Bybel benoem God Homself as volg: "Ek IS wat Ek IS". Die benoeming "Ek Is" is deur God aan Moses gegee op die berg Sinai: "Daarna sê Moses vir God: 'Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur' en hulle vra vir my: 'Wat is Sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?' Toe sê God vir Moses: 'Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur'."(Eksodus 3:13-14)

Vertalers het hierdie sin vertaal as "Ek is wat Ek is". Vir die doeleindes van hierdie artikel (en die reeks "Wie Praat Nou?" boeke), vervang ek dikwels "wat" met "dat", en wel omdat ons geneig is om menslike kwaliteite op God te projekteer waarvan ons dan egoïstiese afleidings maak. Dieselfde kan met hierdie selfbeskrywende woorde van God gebeur. Sou jy aan iemand anders sê dat jy is wat jy is beteken dit dat jy geen behoefte het om enige aspek van jouself te verander of te verbeter nie. God is wat Hy is, ja, maar God is ook dat Hy is. Na my beskeie mening laat die woord "dat" heelwat minder ruimte vir verwarring van begrip. As jy aan iemand sê: "Ek is dat ek is", sê jy eintlik aan daardie persoon dat jy beslis bestaan, maar nie in woorde kan sê wie of wat jy werklik is nie. In elk geval, hierdie vervanging van "wat" met "dat" is eintlik nie van belang wanneer ons van God praat nie – dit was bloot om jou te laat insien hoe maklik 'n eenvoudige woord ons kan mislei. In werklikheid het God Moses geantwoord met: "Yod He Vaw He." Indien dít letterlik vertaal word, beteken dit: "Ek sal Wees wat Ek sal Wees". Dít impliseer dat die deel van God wat Homself as die ewige Skepper gerealiseer het Sigself voortdurend kan verander; dit impliseer dat God die Skepper konstant groei, evolueer en Homself transendeer. Dus, God die Skepper is nié staties nie en daarom sal God op enige oomblik wees wat Hy IS en sal Wees.

Ek Is/die Skepper is dus die hoogste en eerste individualisasie van God se Suiwer Wese. God die Skepper is (net soos die hoogste vlak van God) 'n Self-onderhoudende Wese, maar dit is uit Sy/Haar begeerte om Méér te wees dat verskeie hemelliggame, hemelse wesens en medeskeppers geskape is. Omrede elke engel, medeskepper en alles anders wat bestaan, geskape is uit 'n begeerte om Méér te wees, mag geeneen van ons ooit vassteek in 'n spesifieke gevoel van identiteit nie! God het nooit enige iets geskape wat bedoel is om staties en onveranderlik te wees nie. God is wel perfek, maar nie volgens menslike standaarde nie. God se Suiwer Wese (die duisternis) is wel sonder verandering, maar die Skepper is nié staties nie; Hy/Sy is die ewige Skepper. So baie mense redeneer dat iets wat perfek is, nooit kan verander of groei nie. Hierdie is 'n mite en dit spruit vanuit 'n lae bewussynsvlak waarin die mensdom oor die eeue heen verval het. God se bedoeling is dat alles wat Hy geskape het, moet groei of evolueer en ditself sal oortref. Wat is die doel van hierdie groei en self-oortreffing? Dit is dat Sy Skepping sal groei in bewustheid – dat dit mettertyd sal besef waar dit vandaan kom, naamlik dat dit 'n uitdrukking, 'n materialisasie, van God Homself is. Die suiwer Wese van God is buite enige beperkinge en daarom het die term "beperkinge" geen betekenis vir God nie. Dit is nogal moeilik om 'n mens in te dink dat iets vir ewig Méér kan word; dat die Skepper geen beperkinge op verbeelding het nie. Tog, dis die hoogste waarheid.

Toe die Skepper die kreatiewe proses begin het, het Hy gesê: "Laat daar Lig wees!" Tydens hierdie proses het die Skepper vanuit Sy Eie Vormlose en Onbegrensde Bewussyn 'n stof, nl. Lig onttrek. Hierdie Lig is geestelik én materieel van aard; geestelike Bewustheid én materiële liggolwe. Voor ons verder gaan is dit nodig om eers 'n hoër begrip van "Lig" te verkry. Die "Lig" waarvan die Bybel praat en die Lig wat ons sover bespreek het word deur die wetenskap as o.a. "energie", "lig" of "die elektromagnetiese spektrum" genoem, maar in spirituele kringe word dit Moeder-God, die Moeder of die Ma-ter Lig genoem. ("Ma-ter" is 'n Latynse woord wat "moeder" beteken.) Lig is nié bloot sigbare lig of sonlig nie; dit strek baie dieper en verder. Ons menslike, wetenskaplike verduideliking van Lig sluit die hele elektromagnetiese spektrum in. Die elektromagnetiese spektrum sluit o.a. die volgende vorme van Lig in: radiogolwe, mikrogolwe, infrarooi strale, die kleure van die reënboog, sonlig, ultraviolet strale, X-strale, gamma strale en Kosmiese strale – almal IS Lig! Soos wat ook reeds ou nuus is: Die versending van klankgolwe benodig lug of 'n ander materiële medium, terwyl Liggolwe vryelik beweeg, selfs deur 'n vakuum of in die buitenste ruimte. Die energie van geestelike Lig is verder ook iets wat geen vorm in sigself het nie, maar wat oor die potensiaal beskik om enige vorm aan te neem. Met ander woorde, in die Kosmiese Oseaan is die Moeder Lig 'n byna oneindigende energieveld wat in Haar suiwerste vorm sonder vibrasies is, maar wel oor die potensiaal beskik om enige vibrasie te kan aanneem. Lig is dus die mees subtiele manifestasie van die Skepping én dit staan onafhanklik van enige materiële vorme. Lig is soos die Kosmiese Klei wat deur die Meester Beeldhouer gebruik word om ryke binne-in ryke te skep.

Omdat die Skepper so te sê geboorte gegee het aan Lig, het dit vanuit God se vroulike dimensie na vore gekom (en daarom is Lig ook 'n vorm van Bewustheid). Die hoogste vlak van God én die Skepper is derhalwe paradoksaal beide manlik én vroulik, die Vader én die Moeder. Die Lig is 'n vorm wat deur Sy-Haar innerlike skeppende handeling tot stand gebring is, en as sodanig is Hy-Sy dan ook in die Lig teenwoordig. (Dis hierdie soort Goddelike paradokse wat ons menslike verstand te bowe gaan en daarom bewys dat Hy bo alle menslike logika is.) Ons Skepper IS Alfa en Omega. Die Skepper/Alfa en Omega is één Wese en Hulle verteenwoordig die tweeling-aspekte van God se skeppende eienskappe. Vanaf 'n menslike oogpunt kan ons hierdie twee polariteite as manlik (Alfa) en vroulik (Omega) aansien, maar hulle is ver buite die menslike begrip van seksualiteit. Dit is vanuit die harmonieuse interaksie van hierdie twee Goddelike polariteite wat almal en alles ontstaan het en daarom beskik almal en alles wat bestaan dus oor Alfa én Omega aspekte.

Noudat jy 'n bietjie meer agtergrond kennis het kan ons verder uitbrei op jóú gees en siel se ontstaan en herkoms.

Jou Gees of geestelike Self –

Jou siel –

Wesens wat as medeskeppers geskape word begin met 'n beperkte gevoel van identiteit en selfbewustheid; 'n nuut geskape siel kan vergelyk word met 'n kind wat nog nie hom/haarself en die lewe ten volle ken nie. 'n Jong siel is dus nie ten volle bewus van sy/haar eie kreatiewe vermoëns, God, Sy wette en die omvang van die Skepping nie. Sou 'n jong siel van die begin af oor volle kreatiewe vermoëns beskik het, dan kon dit met 'n enkele verkeerde gedagte die hele Heelal opslag uitwis. Hierdie is dan die rede waarom 'n jong siel deur 'n geleidelike proses moet gaan – die proses van groei in begrip en volwassenheid. Die siel leer geleidelik hoe om sy/haar individualiteit op 'n manier uit te druk wat nié afbrekend vir ditself of ander Lewe sal wees nie. Soos wat 'n siel deur hierdie proses gaan, verhoog sy/haar kreatiewe vermoëns; soos wat 'n siel bewys dat hy/sy getrou aan 'n paar dinge kan wees – 'n kleiner gedeelte geestelike Lig en kreatiewe vermoëns – so sal die Skepper dan geleidelik aan daardie siel Méér gee.

Die Lewende Woord vertel dat die ganse Skepping tans uit 33 geestelike ryke en die materiële heelal bestaan. Die ryk/hemelliggaam wat oor die hoogste vibrasies beskik is die naaste aan die Skepper se kern geleë. In terme van vibrasie daal en volg die ander ryke op mekaar en die Aarde en Haar energieveld se vibrasies is huidiglik die laagste van al die hemelliggame in God se Skepping. Omrede die Aarde die digste Woning in God se Huis is, is dit die tuiste van gevalle engele en gevalle medeskeppers. (Hierdie situasie is dan o.a. een van die redes waarom daar soveel wandade op Aarde te vinde is.) Die Val van wesens gebeur wanneer sommige wesens op 'n stadium (in die geestelike ryke) dinge begin skep op wyses wat teen God se Wil en Wette is. Só het sommige wesens in dualisme verval. Die begrip "Val" beteken ook dat wesens se persoonlike vibrasies "val" of verlaag. Enige hemelse wese of siel wat hul persoonlike vibrasies, d.w.s. hul bewussynsvlak verlaag, Val na 'n laer vlak van die Skepping wat met hul eie lae vibrasies resoneer. Dieselfde geld vir alle medeskeppers wat uit die Tuin van Eden "gewerp" is. In werklikheid "werp" elkeen hom/haarself uit 'n ryk van hoë vibrasie. Die wesens wat permanent in die geestelike ryke woon en nooit weer 'n vleeslike liggaam hoef aan te neem nie is die wesens wat hul vrye wil en kreatiwiteit binne die raamwerke van God se wette gebruik en daarom verkeer daardie wesens én hul geestelike ryke in 'n staat van Verligting. Die geestelike ryke beeld dus slegs harmonie en prag uit.

Die Aarde dien dus o.a. as 'n geestelike skool vir nuwe en gevalle siele / medeskeppers. Daar is ten minste drie uitkenbare redes waarom geestelike wesens hulself in vleeslike liggame op Aarde bevind, naamlik:

Ons Afrikaner kultuur is 'n wonderlike en warm kultuur. Ek is baie lief vir ons taal, mense en land, Suid-Afrika. Ek is ook baie lief vir ons tradisionele kosgeregte, ons goeie humorsin, sportgeesdrif en alles wat positief eie aan ons is. Alle soorte positiewe eienskappe van Afrikanerwees (en enige ander kultuur) moet behou en beskerm word. Verskeidenheid binne eenheid IS Goddelik! "Eenheid beteken nié eendersheid nie – tog, daar is steeds eenheid in verskeidenheid!" Dit is juis hierdie Eenheid binne verskeidenheid waaraan ons moet werk. Jy is deel van die Geheel en Eenheid van God en daarom moet jy verstaan dat jy slegs waarlik gelukkig en vervuld sal wees indien jy volgens God se wette meeskep – wat o.a. beteken dat jy tydens jou aardse lewe sal streef na die opheffing van alle Lewe op Aarde.

Thalita Goosen, skrywer van Wie Praat Nou? Boek 1.
E-pos:

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za