.

Inleiding tot ‘n waardestelsel

Deur Jaco Steyn op 1 Augustus 2016

.

Elke waardestelsel is afhanklik van 'n spesifieke lewens- en wêreldbeskouing wat gewoonlik 'n godsbeskouing en/of mensbeskouing insluit. Alle godsbeskouinge is geloofsgebaseerd omdat die geldigheid van enige bewering oor die aard van die Goddelike/God (nog) nié vasgestel kan word m.b.v. enige wetenskaplike metodes nie. 'n Mensbeskouing word gekenmerk deur sekere stellings wat geloofsgebaseerd is en ander stellings waarvan die geldigheid wel d.m.v. objektiewe waarnemings deur twee of meer mense bepaal kan word. Stellings aangaande onsterflike siele en die moontlikheid van vrye wil, is geloofsgebaseerd. In teenstelling hiermee kan daar m.b.v. geskiedkundige en wetenskaplike getuienis vasgestel word tot watter mate oorgeërfde gene mense se karaktereienskappe beïnvloed.

Die godsdienstige waardestelsel van baie Christene is byvoorbeeld gebaseer op die lewens- en wêreldbeskouing waarvolgens die Bybel die "onfeilbare Woord van God" is. Baie van hulle het boonop 'n mensbeskouing waarvolgens alle mense "in sonde ontvang en gebore" is. Hiervolgens het elke mens 'n onsterflike siel wat alleen deur "God se genade" redding kan ontvang. Een van die noodwendige gevolge van hierdie meesterverhaal van die tradisionele Christendom is dat baie Christene huiwerig is om die materiële welsyn van "ongelowiges" te bevorder. Is dit enigsins sinvol om bekommerd wees oor miljoene "halsstarrige ongelowiges" se aardse welsyn indien die meeste van hulle na bewering bestem is vir die Ewige Verdoemenis?

Die waardestelsel wat jy aanvaar is nie slegs afhanklik van 'n spesifieke lewens- en wêreldbeskouing nie, maar ook van watter mense en diere (of gode!) se welsyn vir jou die belangrikste is. Die betekenis wat jy heg aan die woord "welsyn" is afhanklik van jou mensbeskouing. Christene wat byvoorbeeld glo dat alle mense onsterflike siele het, probeer dikwels om met evangeliese ywer andere te oorreed om Jesus as hulle Verlosser te aanvaar om sodoende die "ewige saligheid" van hulle siele te verseker. Vir iemand wat die lewe na die dood ontken, sal dit egter meer sinvol wees om te fokus op die aardse welsyn van mense. Indien jy en jou familie se aardse welsyn vir jou van allergrootste belang is, kan jy dit selfs oorweeg om andere te belieg en te besteel ter wille van jou familie se welsyn. Indien jou volksgenote se welsyn vir jou egter van groter belang is as dié van jou familie en vriende, kan jy dit selfs ernstig oorweeg om jou en hul lewens, gerief of besittings op te offer ter wille van die welsyn van al jou mede-volksgenote.

Iemand wat sy eie volksgenote se belange probeer bevorder ten koste van dié van ander volke, kan dit selfs oorweeg om een waardestelsel aan te beveel vir sy eie volksgenote en 'n radikaal-anderse waardestelsel vir alle ander mense. So byvoorbeeld aanvaar baie Sioniste waardes wat huwelike tussen Jode en ander mense verbied en wat op grond van ras diskrimineer teen Arabiere en selfs teen Ethiopiërs wat die Joodse geloof aanvaar. Aan die ander kant ondersteun hierdie selfde Sioniste die toenemende derdewêreldse immigrasie na Europese lande om sodoende die solidariteit, tradisies en kulturele waardes van inheemse Europeërs te ondergrawe. Heelwat magsugtige belangegroepe en eienaars van die hoofstroommedia propageer die demokratiese regeringsvorm, juis omdat hulle deeglik bewus is daarvan dat húlle m.b.v. hul beheerde media se oorweldigende invloed op miljoene kiesers se denke, omkoopbare politici se oorwinning by die stembus sal waarborg. Daar is byvoorbeeld in Suid-Afrika 'n wesenlike verskil tussen aan die een kant die ANC se mooiklinkende "herverdeling van rykdomme" Sosiaal-Demokratiese ideologie en aan die ander kant die al groter wordende gaping tussen ryk en arm die afgelope 20 jaar.

Dit is onsinnig om 'n waardestelsel te hê wat uitsluitlik gebaseer is op "die Rede" of die Natuurwette. Wanneer 'n bok deur 'n leeu verslind word is daar bv. geen Natuurwet wat bepaal dat die leeu verkeerd opgetree het teen die bok nie. Dit was ook nie onredelik vir die leeu om dit te doen nie. Boonop het magsugtige opportuniste al jarelank hul parasitiese vergrype bevorder m.b.v. beide die menslike rede én Natuurwette. Baie van hulle is deeglik bewus van die feit dat die oënskynlike humanitêre waardestelsels van o.a. kultuurmarxiste, feministe en sosialiste, misbruik kan word om hul eie welsyn te bevorder tot nadeel van diegene wat hierdie mooiklinkende maar onwetenskaplike ideologieë klakkeloos navolg.

Daar is drie uiteenlopende waardestelsels wat van toepassing is op rasseverhoudinge. Die eerste is die rassistiese siening waarvolgens een of meer rasse meerderwaardig is teenoor andere en daarom die reg het om oor hulle te heers en hulle selfs uit te buit. Daar word dikwels na blanke baasskap (Engels: White Supremacy) verwys as voorbeeld van hierdie waardestelsel. Baie Sioniste glo op grond van die Ou Testament en die Talmoed, dat Jode meerderwaardig is en daarom die reg het om veral teen Palestyne op rassegrondslag te diskrimineer. Laasgenoemde is 'n vorm van "Jewish Supremacism." 'n Tweede waardestelsel hou verband met die gelykheidsdogma en is gebaseer op die mensbeskouing waarvolgens daar hoegenaamd geen wesenlike genetiese verskille tussen rasse bestaan wat hul onderskeie intelligensie- of skeppingsvermoëns kan beïnvloed nie. Sommige ondersteuners hiervan reken selfs dat "ras" net 'n "sosiale konstruk" is sonder enige biologiese basis! 'n Derde waardestelsel is afhanklik van die mensbeskouing waarvolgens daar wel belangrike genetiese verskille tussen rasse is wat bepalende invloede gehad het op veral die ontstaan van verskeie unieke kulture en wat boonop duidelik waarneembaar is vanuit die verloop van die geskiedenis. Volgens hierdie waardestelsel het geen ras of volk egter die reg om oor andere te heers op grond van die een of andere beweerde meerderwaardige status nie.

'n Regeringsvorm wat gebaseer is op die laasgenoemde volksnasionalistiese waardestelsel, is onafhanklike volkstate vir elke volk. In elkeen van hierdie state word slegs lede van 'n spesifieke volk toegelaat om te stem vir 'n regering bestaande uit slegs lede van daardie volk. Daar word ook gepoog om sover moontlik gebruik te maak van volkseie arbeid en so min as moontlik van gasarbeiders behorende tot ander volke. Solank mense van ander volke woon en werk in hierdie volkstaat, sal rasse-segregasie noodwendig toegepas word. Hoe minder van hulle teenwoordig is binne-in hierdie volkstaat, hoe minder diskriminerende wetgewing en onderdrukking sal daar wees. Dit is dus van primêre belang dat daar so spoedig moontlik wegbeweeg word vanaf "volksvreemde arbeid."

Die gebruikmaak van "goedkoop" nie-blanke arbeid in Suid-Afrika vóór 1994 het op die korttermyn heelwat voordele ingehou vir veral blanke boere en myneienaars omdat hulle as gevolg hiervan baie winste gemaak het. Die gebruikmaak van slegs blanke arbeid sou egter baie duurder gewees het op die korttermyn. Op die langtermyn het hierdie ekonomiese situasie noodwendig gelei tot die geweldige toename in swart bevolkingsgetalle en die gepaardgaande ANC-heerskappy wat sedert 1994 onafskeidbaar deel is van die toenemende geweldsmisdade en verarming van die breë Suid-Afrikaanse gemeenskap tot voordeel van korrupte regeringsleiers en internasionale geldmagte. Hierdie parasitiese stelsel word bevorder en gekondoneer deur veral mense wie se waardestelsel hul eie materiële welsyn en dié van hul familie en vriende as van primêre belang ag. Mense met 'n waardestelsel wat die welsyn van die meeste Suid-Afrikaners en dié van hulle toekomstige nageslagte as van primêre belang ag, sal noodwendig weerstand bied teen hierdie verrotte stelsel.

Indien dit vir jou belangrik is om die wêreld 'n beter plek te maak vir die meeste mense en vir hul nageslagte, sal jy norme en waardes aanvaar wat logies konsekwent is met mekaar en wat jou sal aanmoedig om wetenskaplike en geskiedkundige getuienis te waardeer en te erken in plaas daarvan om in ontkenning daarvan te leef. Jy sal die tradisionele Christelike lewenswaardes verwerp omdat dit fokus op die sieleheil van "gelowiges" ten koste van die welsyn van die meeste mense. Jy sal boonop die norme en waardes verwerp van diegene wat hulle en hul vriende en families se materiële welsyn bevorder ten koste van die welsyn van die meeste ander mense. Jy sal erken dat daar 'n wesenlike verskil is tussen die teorie en praktyk van baie waardestelsels en dat heelwat mooiklinkende idees dikwels misbruik is tot die uitsluitlike voordeel van 'n super ryk elite. Op grond van jou waardestelsel sal jy alle lewensterreine insluitende die wetenskap, politiek, ekonomie, spiritualiteit en filosofie gebruik ter bevordering van die meeste mense se spirituele en materiële welsyn.

Hierdie artikel en die kommentare daarop kan gelees word op my blog.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.