.

Die maagdelike geboorte

Deur Dr. Breytie Breytenbach op 1 Februarie 2016

.

Vir nie-gelowiges is die maagdelike geboorte van Jesus natuurlik 'n onverteerbare stuk "geskiedenis" en dit lei maklik tot bespotting en aversie. Na my wete is dit ook vir Christene onverteerbaar en 'n uitleg daarvan is nie juis te vinde nie. Dit is waar blindelingse geloof inkom, word gesê.

Gelukkig is dit deel van 'n mite en het dit gevolglik 'n baie belangrike betekenis. Die Jesus-mite verduidelik hoedat 'n mens kind-van-God kan word net soos Jesus Seun-van-God is in die verhaal. Wanneer die mite goed bekyk word, kom jy agter dat Jesus nie geroep was om 'n taak uit te voer op dieselfde wyse as byvoorbeeld Noag of Moses nie. Daar is wel 'n aanname soos dat Jesus die Verlosser is, maar dit word nie duidelik gemaak waarvan mense verlos moet word nie en dis nie 'n taak waarmee hy aarde toe gestuur is nie of wat hy gehad het terwyl hy mens was nie. Hy moes bloot net God se kind wees, niks meer nie.

Maar om dit te kan doen, moes hy deur die maagdelike geboorte gaan wat beteken hy kom direk uit God se saad of sperm en nie uit dié van 'n man nie. So iets is bloot nie moontlik nie en het nog nooit gebeur nie. Dis wel baie volop in die mitiese verhale. Ons kan antwoorde gaan soek in die hele proses van swangerskap en geboorte.

Daar is gevalle aangeteken van vroue wat so graag swanger wou wees dat hulle uiteindelik die simptome van swangerskap vertoon het, al het geen man hulle ooit gepenetreer nie. Hieruit kan ons een faktor identifiseer, naamlik begeerte. 'n Mens wat kind-van-God wil wees, moet deur die maagdelike geboorte gaan en dit moet aangebring word deur 'n intense begeerte om daardie status te bereik. Hierdie begeerte moet vlekkeloos wees, wat beteken daar moet geen bepaalde rede wees waarom die persoon kind-van-God wil wees nie. Visioene om daardeur 'n besondere mens te wees of om soos Jesus wonderwerke te kan doen of om so bekend te wees soos Jesus, mag in geen vorm hoe gering ook al deel wees van die begeerte nie. Dit moet 'n suiwer en onbevlekte begeerte wees om kind-van-God te word om geen ander rede as net om dit te word nie. Met ander woorde die persoon moet op 'n geestelike plek gekom het waar hy/sy geen agenda meer het vir die toekoms nie, geen ideale of planne nie, slegs 'n diepgaande begeerte om 'n verhouding met God te hê soos wat 'n kleintjie met sy ouers het: geheel-en-al afhanklik, oorgegee en aangewese op God, tevrede om net elke dag te aanvaar en te geniet sonder 'n plan, heeltemal tevrede om te doen wat opgedra word en gereed om niemand te wees nie. Die ideale kandidaat is waarskynlik iemand wat verwerping en isolasie reeds intens ervaar het en niemand het om op te steun nie en in elk geval nie aanvaarbaar is nie. Nogtans is die status kind-van-God beskikbaar vir elke mens wat dit wil bereik en bereid is om die pad te loop.

Die leser sal natuurlik met reg kan vra of daar dan geen sprake van bevrugting is nie, want daarsonder is dit nie korrek om te praat van 'n geboorte nie. Eers moet ons gaan kyk wat gebeur met 'n fisieke mens. Nadat die sperm die eier binnegedring het, begin seldeling dadelik en is daardie embrio deel van Ma se lyf. 'n Volledige liggaam ontwikkel en word op die regte tyd uitgestoot die groot wêreld in. Maar wat van so 'n baba se gees? Wanneer "betrek" die gees daardie liggaam? Die waarheid oor opvoeding is dat die kind word wat sy ouers is. Dit verwys natuurlik na die genetiese samestelling maar ook na die geestelike kwaliteite. Sonder om op baie detail in te gaan, is die kind in so 'n mate aangewese op die ouers en die wedersydse betrokkenheid is so intens dat dit duidelik word met slegs bietjie denkarbeid dat "gees" iets is wat deur die ouers direk in die kind ingeplant word. Dit is dus nie iets wat op 'n bepaalde oomblik op misterieuse wyse "ontvang" word deur die kind nie, maar deur daaglikse oordrag al meer in die kind teenwoordig kom. Die kind self het 'n aandeel hieraan want hy kies onbewustelik watter eienskappe van sy ouers hy wil inneem en watter nie. Ook die genetiese samestelling van die genoom is geestelikheid wat oorgedra word. Navorsing het bevind dat geesteseienskappe oor geslagte heen deel word van die gene. So gesien, word die kind se gees deur die ouers aan hom oorgedra deur die gene sowel as deur die langsame oordrag van eienskappe terwyl die kind grootword.

Terug na die vraag of daar wel bevrugting plaasvind om kind-van-God te laat ontstaan. Dadelik moet uitgewys word dat maagdelike geboorte sowel as kind-van-God geestelike verskynsels is. Slegs volwassenes kan kind-van-God word en daarom kan daar slegs van 'n volwasse gees se bevrugting sprake wees. Dit sal noodwendig 'n proses moet wees omdat die persoon God in sy gees moet ontvang om bevrugting moontlik te maak. Behalwe die intense begeerte om kind-van-God te wees, moet daar dus ook vanaf die persoon 'n uitnodiging kom dat God hom in sy gees moet bevrug. So 'n bevrugting sal 'n verandering tot gevolg hê en dit beteken noodwendig 'n totale verandering van die aard van die betrokke persoon. Dit sal deur ander om hom waargeneem kan word.

Deel van die pad na kind-van-God is natuurlik die geboorte self. Weer moet ons gaan kyk hoe fisiese geboorte plaasvind om te verstaan wat met geestelike geboorte gebeur. Slegs natuurlike geboorte is ter sprake omdat dit deel is van "die oorspronklike bedoeling." Die fetus in die baarmoeder word gedwing deurdat die ma se spiere begin om dit te beweeg na die geboortekanaal. Hierdie kanaal is spiraalvormig en die kop gaan eerste in, sodat elke ervaring by die brein begin. Die fetus/baba het geen keuse nie en ervaar nou eksterne druk vir die eerste keer in sy bestaan. Hy kan nie omdraai of wegswenk nie, daar is net een rigting en dit is vorentoe. Hierdie is die nuwe mens se eerste kennismaking met eksterne gesag wat onverbiddelik en onomkeerbaar is. As sodanig het die ervaring besondere implikasies vir die toekoms van die mens wat gebore word. Die voornemende kind-van-God sal deur 'n soortgelyke geestelike ervaring moet gaan, 'n ervaring van roekelose verlies van beheer, van weerstandlose onderwerping aan God se gesag. Dit sal nie 'n eenmalige ervaring kan wees nie omdat 'n mens maklik teruggryp na eie beheer. Dit sal 'n daaglikse gebeure moet wees. Trouens, die hele proses van maagdelike geboorte sal elke dag herhaal moet word sodat die persoon gedurig bewus is van God se gesag.

In die HAT word die betekenis van "maagdelik" soos volg gegee: Ongerep, suiwer. Wanneer die woord binne 'n geestelike konteks gebruik word, behoort dit nie moeilik te wees om 'n idee te vorm van geestelike ongereptheid of suiwerheid nie. Elke mens het die potensiaal om geestelik ongerep te wees. Weliswaar verg dit ernstige en opregte geestelike aksies oor tyd op 'n daaglikse basis, maar dis moontlik vir iemand wat regtig wil.

Dr. Breytie Breytenbach bestudeer die mens as wordende wese en kan gekontak word by

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.