.

Die Groot Verlange na die Goddelike

Deur Jaco Steyn op 1 Februarie 2013

.

Die beroemde Afrikaanse digter en denker, Eugène Marais, het soms verwys na 'n "Groot Verlange" wat hy gehad het na 'n misterieuse "Iets" buite alle wêreldse verskynsels. Hierdie Verlange het hom heel waarskynlik aangemoedig om gedurig ondersoek in te stel na allerlei Natuurverskynsels wat hy teëgekom het toe hy o.a. navorsing gedoen het oor termiete en bobbejane se gewoontes.

Daar het selfs in 1974 'n biografie, Die Groot Verlange, oor hom verskyn wat geskryf is deur Leon Rousseau. Eugène Marais was een van die eerste Afrikaanse denkers wat die evolusieteorie probeer bekendstel het aan die breë Suid-Afrikaanse publiek van die vroeë twintigste eeu. Sy godsbeskouing was ook heelwat anders as die eng geloof van die meeste Suid-Afrikaners in die Persoonlike Skeppergod van die tradisionele Christendom. Ten spyte daarvan dat hy 'n tragiese lewensverhaal gehad het, het sy navorsing en gedigte nogtans 'n aansienlike bydrae gelewer tot die vooruitgang in veral die Natuurwetenskappe en in die Afrikaanse letterkunde.

Die "Groot Verlange" na Iets buite die meeste mense se alledaagse belewenisse, was nog altyd méér teenwoordig in sommige mense as in andere. Soms het hierdie Verlange baie pyn en lyding veroorsaak in mense wat nie heeltemal "tuisgevoel" het in die gemeenskappe waarbinne hulle gelewe het nie. Soms is daar selfs teen hulle gediskrimineer en is hulle selfs uitgelag deur mense in wie daar nie so 'n "Groot Verlange" teenwoordig was nie.

Dit het noodwendig spanning laat ontstaan tussen diegene wat hoofsaaklik fokus op die tydelike en materiële dinge en diegene wat glo dat daar hoër dinge is wat vir húlle swaarder weeg as die verganklike, aardse dinge. Hierdie terugverlange en hunkering na die Groot Misterie het baie mense laat besef dat daar 'n ernstige tweestryd teenwoordig was in hul eie lewens tussen aan die een kant die behoeftes van hul ego's of persoonlikhede, en aan die ander kant hul Verlange om weer "na-aan" die Groot Misterie te wees.

Terwyl baie mistici erken het dat die Groot Misterie buite enige menslike begrippe aangaande Goedheid, Waarheid en Skoonheid is, was daar nog altyd baie ánder mense wat menslike eienskappe toegeëien het aan die Groot Misterie en wat geglo het in die bestaan van 'n Persoonlike Skeppergod met wie mense 'n persoonlike verhouding kon hê en Wie selfs af en toe kon ingryp in aardse gebeure. Daar was ook nog altyd baie ánder mense wat tot so 'n mate gefokus het op aardse dinge, dat die geloof in 'n Groot Misterie buite Tyd en Ruimte vir hulle geensins enige sin gemaak het nie. Baie van hulle het beweer dat daardie geloof gebaseer is op wensdenkery, juis omdat daar volgens hulle géén voldoende empiriese wetenskaplike getuienis is vir die werklikheid van enige sodanige nie-materiële dinge nie. Dit wil dus voorkom asof daar 'n wye verskeidenheid lewens- en wêreldbeskouinge is wat wissel vanaf diegene wat fokus op die materiële behoeftes van die ego of persoonlikheid, tot by diegene wat hoofsaaklik fokus op hul unieke reis na bewuswording (of selfs eenwording) met die Goddelike of Groot Misterie.

Die feit dat baie "spiritueel-bewuste" mense ontuis voel binne 'n dikwels vyandiggesinde en "vreemde" wêreld, gee daartoe aanleiding dat baie van hulle nadink oor die toekoms van die mensdom en van die planeet aarde. Terwyl daar aan die een kant van hulle is wat glo dat daar een of ander Goddelike Intelligensie is wat vooraf beplan het dat mense méér spiritueel-bewus sal raak en toenemend vir mekaar sal omgee, is daar aan die ander kant andere wat nié so "optimisties" is nie.

Eersgenoemde groep is meer geneig om te glo dat hulle vóór hul geboortes gekies het om 'n spesifieke lewe te lei en spesifieke lewenstake te verrig. Hulle voel dikwels dat hulle 'n wesenlike bydrae kan lewer tot veranderinge in wêreldse omstandighede. Laasgenoemde groep besef egter dikwels dat hulle nié die meeste ander mense of die wêreld "daar buite" wesenlik kan verander nie en hulle fokus gevolglik hoofsaaklik op hul eie unieke reis na die Goddelike. As gevolg van hul navolgenswaardige lewenswyse en sekere wyshede wat hulle aan andere bekendmaak, het hulle egter wél 'n invloed op 'n beperkte aantal mense.

Sommige opportuniste en magtige belangegroepe besef egter dat mense se godsbeskouinge misbruik kan word om hulle onderdanig te hou aan sekere beweerde opdragte en verordeninge van 'n veronderstelde Persoonlike God soos byvoorbeeld Allah of Jahwe. Gevolglik het verskeie maghebbers al dikwels godsdienstige idees misbruik as handige hulpmiddels om hul "gelowige" onderdane in knegskap te hou. Hulle ontmoedig egter hul ander onderdane om 'n godsbeskouing of lewensbeskouing te hê wat hulle dalk sou aanmoedig om te strewe na die verbetering van die bewussynsvlakke en welsyn van alle mense. Sommige maghebbers strewe na die daarstel van 'n eenwêreldorde waarbinne hulle en hul vriende en familie se mag en rykdomme dié van die meeste ander mense s'n sal oortref.

Mense met 'n "Groot Verlange" staan soms in die pad van die verwerkliking van daardie aaklige ideaal, juis omdat húlle smag na 'n wêreld waarbinne alle lewensvorme beter geleenthede en vryhede sal geniet om as't ware "nader te beweeg" aan die Goddelike. Soms beskou hulle dit as hul plig om weerstand te bied teen die nadelige invloede van selfsugtige, magtige belangegroepe.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.