Calvyn, Darwin en geloof

Deur Prof. Julian Müller op 1 April 2010

Laas jaar (2009) het ons die 500ste geboortejaar van Johannes Calvyn en die 200ste geboortejaar van Charles Darwin gevier. Is ons hier op twee onvergelykbare en onkruisbare spore, of staan albei in dieselfde tradisie? Kan ons geloof uit beide die nalatenskap van Calvyn en van Darwin put of staan ons in hierdie twee lyne voor 'n onwrikbare keuse. Óf geloof saam met Calvyn, óf ateïsme saam met Darwin?

Die jaar 2009 is ingelei met 600 rooi Londenbusse wat rondry met die advertensie "There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life." Dit het weer aanleiding gegee tot 'n hele "busoorlog" waarin Christengroepe weer teenadvertensies op die busse laat aanbring het. Een daarvan was die aanhaling uit Psalm 53, "The fool hath said in his heart, there is no God."

Die indruk wat geskep word, onder andere ook deur Richard Dawkins met sy The God Delusion, is dat ateïsme die enigste en logiese konsekwensie van Darwinisme is. As jy in evolusie glo, moet jy God verwerp en andersom, as jy in God glo, moet jy evolusie verwerp.

Een ding is duidelik en dit is dat Darwin en die evolusieteorie die Christelike geloof onder geweldige druk plaas. Groter as die druk wat ontstaan het deur die uitvindings van Kopernikus en Galileo. Kopernikus (1473-1543) wat die teorie dat die aarde die middelpunt van die heelal is, nek omgedraai het met die ontdekking dat die aarde om die son wentel; en Galileo (1564-1642) wat ontdek het dat nie die aarde of die son die middelpunt van die heelal is nie, maar dat daar meerdere sonnestelsels is. Hoewel hierdie teorieë die Christendom tot in sy wese geskok het en die manier van Bybeluitleg fundamenteel uitgedaag het, kon dit tog binne geloofskonsepte geakkommodeer word, omdat die idee van die mens as die kroon van die skepping en die beelddraer van God steeds gehandhaaf kon word ten spyte van die nuwe ontdekkings.

Maar met die teorieë van Darwin kom die tradisionele verstaan van die skeppingsverhaal en die ingewortelde geloof dat die mens verhewe is bo die res van die skepping en die enigste draer is van die beeld van God, ernstig in gedrang. Dit word onmoontlik om in 'n God te glo wat in ses dae alles perfek geskep en georden het, en ook die evolusieteorie te aanvaar. Darwin se teorieë staan skynbaar lynreg teenoor die teorieë soos weergegee in Genesis 1 en 2. Darwin het geleer dat:

Daarom vind die Christendom, wat nog met Kopernikus en Galileo kon saamleef, dit ontsettend moeilik om met Darwin saam te leef. Dit lyk asof ons voor 'n eenvoudige keuse te staan gekom het: Óf jy glo die Bybel, óf jy glo die evolusieteorie, wat van jou 'n ateïs maak.

Hierdie oorvereenvoudigde keuse berus egter op 'n verkeerde verstaan en interpretasie van die Bybel.

Juis daarom is dit so betekenisvol dat die geskiedenis ons vanjaar terugneem na beide Calvyn en Darwin. Dit is ons Calvinistiese erfenis wat ons help om die Bybel met redelikheid en verstand reg te interpreteer volgens die bedoeling van die Bybel. Hoewel daar baie kritiek teen die Calvinisme en veral die uitwasse van die Calvinisme uitgespreek kan word, het ons in 2009 opnuut die erfenis wat ons van Calvyn het, naamlik dat Godsdiens en rede nie teenoor mekaar staan nie en dat ons geloof ook rasioneel benader moet word. Die Calvinisme voorsien aan ons 'n teologiese en filosofiese basis op grond waarvan ons die Bybel ernstig opneem en tegelyk ook onderwerp aan kritiese, wetenskaplike denke. Die krities-denkende teologie het ons geleer dat die Bybel nie gelees moet word as 'n handboek vir die geskiedenis of die biologie nie. Die Bybel is 'n geloofsboek wat ons help om onsself met ons vermoëns en beperkinge te verstaan in die lig van die onbegryplike God. Die skeppingsverhale in Genesis 1 en 2 bring vir ons die troos van 'n God wat oor ons beskik en roep ons om mede-verantwoordelikheid vir die skepping te neem. Dit is nie bedoel om vir ons 'n detail uiteensetting te gee van hoe die skepping plaasgevind het nie. Ons weet vandag dat daardie geskrifte waarskynlik in die tyd van die Babiloniese Ballingskap ontstaan het en dat die bedoeling was om aan Israel troos en identiteit te gee te midde van 'n hopelose situasie.

Ons Calvinistiese tradisie help ons om elke Bybelteks ernstig op te neem as die Woord van God en juis daarom te verstaan binne die konteks waarin dit tot stand gekom het en volgens die inherente bedoeling daarvan. Dieselfde tradisie help ons ook om die wetenskap en aanvaarde wetenskaplike teorieë ten volle ernstig te neem en dit eerder met ons geloof te integreer, as om mense voor onmoontlike en ongeldige keuses te stel. Dit is nie óf geloof óf evolusie nie, maar én-én. Ons kan beide omhels. Ons uitdaging is om ons geloofstaal nuut te verwoord.

Die implikasie is natuurlik dat ons nie sal kan volhou om in 'n teïstiese God te glo wat ver verwyder van sy skepping 'n afsonderlike bestaan het nie. Die verhouding tussen God en die skepping blyk vol misterie te wees, wat nie verklaarbaar is met oorvereenvoudigde konsepte soos "kreasionisme" of "intelligente ontwerp" nie.

Net so sal ons nie met oorvereenvoudigde konsepte kan werk oor die verhouding tussen God en mens nie – 'n God wat die mens goed geskape het, maar magteloos toegekyk het hoe die mens verdorwe het; 'n God wat straffend en veroordelend sommige begenadig en ander verwerp. Ons sal God moet herontdek as Gees en Liefde wat op 'n misterievolle wyse in en by ons teenwoordig is; as die God wat in Jesus meely en betrokke is by hierdie wêreld.

Die implikasie is ook dat ons ons geringheid binne die vertakkinge van die skepping besef en tegelyk ons medeverantwoordelikheid as beelddraers van God aanvaar. Die implikasie is verder dat ons nie geloof as geheime en bevoorregte toegang tot God sal sien nie, maar as 'n werkopdrag om God se koninkryk te laat kom – in die samelewing en in die skepping. So kom geloof en wetenskap naby mekaar. So kon Calvinisme en Darwinisme nie net in dieselfde jaar nie, maar in dieselfde asem genoem word.

Julian Müller is professor en hoof van die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Hy is ook deeltydse NG predikant wat elke week baie ure in die pastorale spreekkamer deurbring.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za