.

Gevolge van die beweerde gelykheid van alle mense

Deur Jaco Steyn op 1 November 2015

.

"What, in fact, is 'equality'? The term has been much invoked but little analyzed. A and B are 'equal' if they are identical to each other with respect to a given attribute. Thus, if Smith and Jones are both exactly six feet in height, then they may be said to be 'equal' in height. If two sticks are identical in length, then their lengths are 'equal,' etc. There is one and only one way, then, in which any two people can really be 'equal' in the fullest sense: they must be identical in all of their attributes. This means, of course, that equality of all men – the egalitarian ideal – can only be achieved if all men are precisely uniform, precisely identical with respect to all of their attributes. The egalitarian world would necessarily be a world of horror fiction – a world of faceless and identical creatures, devoid of all individuality, variety, or special creativity."

– "Egalitarianism as a Revolt Against Nature" deur die skrywer Murray N. Rothbard

Die Engelse aanlyn Oxford Dictionaries se definisie van egalitarianism (die gelykheidsdogma) is: "believing in or based on the principle that all people are equal and deserve equal rights and opportunities." Wat presies word bedoel met die "gelykheid" van alle mense? Is alle mense in sekere opsigte gelyk, terwyl daar tog heelwat duidelik-waarneembare verskille is tussen ryk en arm, mense se lewensomstandighede, intelligensie, skeppingsvermoëns, ens?

Die Goddelike is inherent deel van alle mense en van alle ander lewende wesens, maar as gevolg van evolusionêre prosesse soos bv. natuurlike seleksie wat miljoene jare plaasgevind het, is daar wesenlike genetiese verskille tussen hulle. Hierdie genetiese verskille bepaal bv. tot 'n groot mate dat katte ander geaardhede het as honde. Dit is selfs moontlik dat gene mense se seksuele oriëntasie kan beïnvloed. 'n Onlangse wetenskaplike ondersoek het die verband tussen oorgeërfde gene en intelligensie belig. Diegene wat meer intelligent of meer skeppend is as andere, is egter nié noodwendig "goeie mense" nie. Daar is talle voorbeelde van intelligente en skeppende mense wat al heelwat skade aan die omgewing en aan andere aangerig het. 'n Geniale persoon is nie noodwendig 'n goeie mens met 'n goeie geaardheid nie en iemand wat gebore is met Down se sindroom is nie noodwendig 'n slegte mens nie.

Dit is dus belangrik om te onderskei tussen aan die een kant die Goddelike essensie wat alle lewende wesens op 'n "dieper" vlak van die werklikheid aan mekaar verbind en aan die ander kant, verskille tussen méér intelligente mense en minder intelligente mense; tussen honde en katte, miere en olifante, ens. Omdat hulle verskillende gene oorgeërf het vanaf hul ouers, beskik alle lewende wesens dus nié oor presies dieselfde vermoëns nie. Indien 'n hond byvoorbeeld dieselfde skole en universiteite as 'n mens sou bywoon, sal die hond beslis nie in staat wees om 'n boek te skryf nie. Dis doodeenvoudig onwetenskaplik om te beweer dat slegs die menslike spesie 'n uitsondering is op hierdie reël en dat elkeen daarom dieselfde potensiaal het om uiteindelik 'n geniale ruimtewetenskaplike te kan word. Iemand wat met my hieroor verskil het gedurende 'n debat, het selfs beweer dat Stephen Hawking 'n baie goeie ma gehad het en dat sy goeie opvoeding en haar optrede teenoor hom, van die grootste bepalende faktore was vir sy latere genialiteit! Terwyl baie godsdienstige mense glo dat almal "gelyk geskape is in die oë van God," aanvaar heelwat nie-godsdienstige Marxiste, humaniste en liberale demokrate die antropologiese weergawe van die gelykheidsdogma waarvolgens almal gelyk is in dié opsig dat hulle dieselfde vermoëns het om dieselfde dinge in die lewe te kan bereik.

Volgens die antropologiese weergawe van die gelykheidsdogma is die bepalende invloede wat oorgeërfde gene op mense se karaktereienskappe het, weglaatbaar klein in vergelyking met opvoeding en onderwys, sosiale interaksies en ander uiterlike omstandighede. Baie Marxiste (en Suid-Afrikaanse politici!) beklemtoon vervolgens goeie kwaliteit opvoeding en onderwys as dié belangrikste faktore wat 'n beter toekoms vir almal kan verseker. Sommige Christene wat die onwetenskaplike skeppingsleer (kreasionisme) aanvaar, aanvaar óók die antropologiese weergawe van die gelykheidsdogma: "Genetically, we are 'equal' as well. Now that the human genome has been deciphered, we know every human is so similar to everyone else that we are all essentially 'clones' of each other. The various expressions we recognize are best understood as designed adaptations. Personally, we are equal too. The Bible tells us that 'all have sinned, and come short of the glory of God' (Romans 3:23). ... Equal rights called for in the Declaration [of Independence] were an extension based on a higher Charter, the Holy Scriptures."

Daar is egter bykans géén gelykheid of "sosiale geregtigheid" in die Natuur nie. Inteendeel, die meer aanpasbare en sterker lewensvorms triomfeer gewoonlik oor minder aanpasbare lewensvorms. Mense verskil van mekaar wat betref hul karaktereienskappe, vingerafdrukke, hare, geslagsorgane en intelligensie- en skeppingsvermoëns! Die antropologiese weergawe van die gelykheidsdogma is 'n onwetenskaplike geloof of "metafisiese aanname" wat nié gebaseer is op enige empiriese, waarneembare wetenskaplike getuienis nie. Boonop is die bewering dat "alle mense gelyk (geskape) is," teenstrydig met baie ooglopende én minder ooglopende verskille tussen mense.

Sedert die Franse rewolusie van 1789 het die mooiklinkende maar inherent-teenstrydige slagspreuk, "Vryheid, Gelykheid en Broederskap," toegeneem in populariteit en is voorheen outokratiese regeringsvorms geleidelik vervang met demokratiese regeringsvorms. Gelukkig het 'n ander weergawe van die gelykheidsdogma waarvolgens alle mense gelyk behoort te wees "voor die reg," die ongelyke regte tussen die adelstand en ander minderbevoorregte mense, sedertdien toenemend vervang. Voorheen kon adellikes byvoorbeeld 'n sekere misdaad pleeg sonder om daarvoor vervolg te word, terwyl mense van die laer stande vir dieselfde misdaad vervolg sou word. Die vae maar mooiklinkende idee waarvolgens alle mense gelyk of ten minste "gelykwaardig" is, word dikwels gebruik as regverdiging daarvoor dat almal bo 'n sekere ouderdom stemreg moet hê. Baie demokratiese lande is egter nié so suksesvol wat betref die bevordering van die meeste inwoners se welsyn nie, veral omdat baie deelnemers aan verkiesings grootliks oningelig is aangaande wesenlike politieke en maatskaplike realiteite. Demokratiese eenheidstate met verskillende bevolkingsgroepe, soos bv. Suid-Afrika, het dikwels rassistiese wetgewings en praktyke wat diskrimineer teen lede van kleiner bevolkingsgroepe.

Magsugtige opportuniste het gaandeweg besef dat die meer openlike onderdrukking deur georganiseerde godsdienste en outokratiese regerings, vervang behoort te word deur meer koverte en doeltreffende onderdrukking wat by die massas die wanindruk help skep het dat almal van hulle eintlik gelyke regte het. Indien die meeste deelnemers aan verkiesings nog boonop maklik beïnvloedbaar is, kan die invloedryke eienaars van die hoofstroommedia die uitslae van verkiesings tot 'n groot mate beïnvloed deur bv. sommige politici in 'n swakker lig te stel as ander, méér omkoopbare politici. Hierdie politici bevorder dan dikwels die belange van die opportuniste ten koste van dié van die meeste ander mense. Sekere hedendaagse demokrasieë waarvan die meeste inwoners nie-godsdienstig is soos bv. Swede, het heelwat polities-korrekte wetgewing en praktyke wat die kiesers se vryheid van spraak toenemend aan bande lê en wat hulle verhoed om voldoende weerstand te bied teen die immigrasie van veral opdringerige derdewêreldse Moslems.

Godsdienstige mense het al verskeie regeringsvorms aangehang – meesal nie-demokratiese regeringsvorms in die verlede en demokratiese regeringsvorms in die hede. Sommige godsdienstige fundamentaliste strewe daarna om selfs binne-in sg. liberale demokrasieë, menseregte en vryhede sover moontlik te beperk. Voorbeelde hiervan is fundamentalistiese Christene wat 'n tipe Christen-teokrasie ondersteun, Ortodokse Jode wat segregasie tussen Jode en nie-Jode ondersteun en Moslem-fundamentaliste wat hul Sjaria-wette probeer toepas in selfs tradisioneel-liberale Wes-Europese lande. Christene beweer dikwels dat die wêreld 'n beter plek sal wees indien die meeste mense op 'n dag sou besluit om God se gebooie te gehoorsaam en landswette op te stel wat in ooreenstemming is met Bybelse riglyne. Maar wat presies word bedoel met "Bybelse riglyne"? Gedurende die Donker Eeue het verskeie Europese lande teokratiese regeringsvorms gehad wat gebaseer was op die Rooms-Katolieke Kerk se gefabriseerde dogmas. Die gepaardgaande onderdrukking van sekere wetenskaplike ontdekkings het ongelukkig die Westerse wêreld se vooruitgang op die tegnologiese terrein, vir ongeveer 1000 jaar vertraag! Die Calvinistiese lewenswaardes wat deur baie blanke politieke partye in die ou Suid-Afrika vóór 1994 aanvaar is, het beslis nié die leiers of die ondersteuners van die partye aangemoedig om die welsyn van die meeste Suid-Afrikaners te bevorder of om behoorlik weerstand te bied teen die nadelige invloede van internasionale geldbelange nie. Christelike norme en waardes is dus geen waarborg vir enige land se welvaart nie – nie in outokratiese lande en ook nie in demokrasieë nie!

Kom ons veronderstel dat die meeste inwoners van 'n sekere land sou besluit om positiewe lewenswaardes na te volg en daarvolgens te lewe – norme en waardes wat hulle aanmoedig om die welsyn van die meeste van hulle medeburgers te bevorder. Daar is ook oorgenoeg hulpbronne in die land en geen probleme met oorbevolking nie. Die inwoners is sodanig "volwasse" en konsidererend en hul lewens so moreel onaantasbaar, dat geeneen van hulle dit sou oorweeg om 'n ander persoon te benadeel nie. In sulke ideale omstandighede is daar nie eens die behoefte aan 'n regering of polisiemag nie en is selfs 'n toestand van anargie of regeringloosheid, aanvaarbaar. Daar kan selfs 'n groep wysgere wees wat as raadgewers optree vir die res van die bevolking. Die raadgewers ag dit ook nie nodig om wette te maak wat deur 'n polisiemag afgedwing word nie en daar is gevolglik geen tronke nie. Kom ons veronderstel verder dat daar 'n ánder land is met soortgelyke omstandighede, maar dat daar 'n diktator of koning is wat as alleenheerser regeer. Selfs hierdie laasgenoemde land se mense behoort ekonomies (en heel waarskynlik ook op die spirituele terrein) te floreer.

Demokrasieë kan ten gronde gaan indien kiesers nie behoorlik ingelig word oor basiese politieke realiteite nie. Opportunistiese politici neem dan gewoonlik hulle kanse waar om onderdrukkende diktature te vestig – soos al dikwels in verskeie Afrikalande plaasgevind het. Vergelyk die uiteenlopende toestande in (1) die meer etnies-homogene antieke Griekeland, waarbinne beperkte vorms van demokrasie gegeld het en slegs 'n klein minderheid "goedgeskoolde" en gedissiplineerde mense stemreg gehad het, met (2) die toenemende wantoestande in die hedendaagse "reënboognasie" van die Suid-Afrikaanse eenheidstaat. Hou ook in gedagte dat daar in antieke Griekeland géén invloedryke dagblaaie, radio- of televisiestasies was wat aan magtige belangegroepe behoort het en wat 'n onnadenkende stemvee se besluite wesenlik kon beïnvloed het nie! Die doeltreffendheid van 'n spesifieke regeringsvorm of selfs dié van goeie konstitusies of landswette betreffende die bevordering van die meeste mense se welsyn, is dus grootliks afhanklik van verskeie ánder faktore soos o.a. onderwysstandaarde, kultuurverskille, oorgeërfde gene, ekonomiese toestande; asook van die karaktereienskappe van regeringsleiers en van die meeste ander inwoners.

Hierdie artikel en die kommentare daarop, kan gelees word by my blog.

Die filosofie van godsdiens, veral die positiewe en negatiewe invloede van gelowe op die sosiale en politieke lewensterreine, is Jaco se belangstellingsveld.
Selfoon: 0833841115. E-pos:

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.