‘n Ander perspektief op kruisiging en opstanding

Deur Dr. Piet Odendaal op 1 Januarie 2012

Deur die letterlike interpretasie van die Bybel – as sou dit 'n geskiedenisboek wees – het die ortodokse Christendom die geestelike betekenis van die Skrif totaal verwring en hul dogmas en leerstellings daarop gebou.

Hierdie artikel fokus op 'kruisiging' en 'opstanding' as waarskynlik die mees prominente voorbeelde van dié letterlike mistastings. Dis ook tydig om 'n ander perspektief oor hierdie begrippe op die tafel te plaas, gesien die baie gesprekke, artikels, briewe en debatte oor die opstanding gedurende 2011. Die meningsverskille – pro en contra – het hoofsaaklik gewentel om die begrip van opstanding as fisiese gebeurtenis.

Kruisiging

Volgens kerklike dogma is Jesus gekruisig vir die sondes van die mensdom en sal diegene wat dit glo, fisies opstaan op 'n oordeelsdag om die ewige lewe te beërwe. Jesus het dit nooit geïmpliseer nie; en Paulus plaas kruisiging en opstanding in 'n geestelike konteks, as prosesse wat in die bewussyn van individue moet plaasvind. Wat Paulus geestelik geïnternaliseer het, het ortodokse Christelikes – deur letterlike interpretasie – materieel geëksternaliseer.

Verskeie stellings van Paulus bevestig dat hy nie met 'kruisiging' verwys na kruisiging van die historiese Jesus nie. Hy impliseer 'n interne proses waardeur elke individu moet gaan op sy of haar geestelike reis na die koninkryk van God. Interne kruisiging is die oorkoming of vernietiging van die ego, die 'laer self', met sy begeertes en swakhede. Sonder kruisiging van die laer self, kan daar geen opstanding tot bewussyn van die Christus in ons – die Hoër Self – en die koninkryk van God wees nie.

Jesus se liggaam is gekruisig – sy Hoër Self is nie geraak nie. Sy kruisiging het gedien as 'n 'geleefde gelykenis' om die lering oor te dra dat die self gekruisig moet word om geestelike opstanding tot bewussyn van die Self moontlik te maak. Kruisiging is 'n proses om beheer van die laer self oor die bewussyn te verbreek. Paulus maak dit duidelik in die volgende verse:

Die kerklike leerstelling oor Jesus se versoeningsdood trek ongetwyfeld ondersteuning uit die volgende woorde van Paulus: "Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde." (1 Korintiërs 2:1-2).

Ortodokses interpreteer die woorde letterlik en bemerk nie die insinuasie wat Paulus hier maak nie. Hy impliseer sonder om juis doekies om te draai, dat die betrokke lesers eintlik nie die geestelike vermoë het om verder as die letterlike te verstaan nie. Dit word slegs vier verse later bevestig: "Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir dié wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid.(1 Korintiërs 2:6-7).

'Wysheid van hierdie wêreld' en 'heersers van hierdie wêreld' verwys na die kultuur van materialisme en geestelike blindheid waaronder meeste mense in daardie tyd geleef het – en waarskynlik vandag nog leef. Hulle was nie ryp om deur te dring tot die 'verborge waarheid wat bedek was nie.' Paulus dui aan dat sy lesers nie geestelik ontvanklik was nie, en het daarom besluit om met hulle "oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde." Dit was die 'melk' waarmee hy hulle moes voed:

HOE MOET ONS DIE LAER SELF KRUISIG? Deur volgehoue poging en strewe – soos Paulus dit stel: "Ek sterwe dag vir dag." (1 Korintiërs 15:31). Thomas à Kempis skryf in The Imitation of Christ, "Realize that you must lead a dying life; the more a man dies to himself, the more he begins to live unto God."

Opstanding

Die volgende stelling deur Jesus is betekenisvol: "Ek is die opstanding en die lewe." (Johannes 11:25). Hy het nie gesê dat hy na sy sterwe sal opstaan en dat dié wat dan aan sy 'versoeningsdood' gaan glo eendag opstanding sal beleef nie – nee, hy het slegs gesê, "Ek is die opstanding en die lewe."

Hoe moet ons hierdie woorde interpreteer? Die antwoord is opgesluit in die volgende stelling van Paulus: "Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan Hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid." (Kolossense 1:26-27).

Paulus se verklaring, "Christus is in julle", is amper tematies van sy sendbriewe as dit allegories verstaan word. Alhoewel Christus in elkeen van ons is, word dit net verwerklik as ons die bewussyn daarvan bereik. Deur dít te verstaan, kan ons ook Jesus se woorde verstaan, "Ek is die opstanding en die lewe": die "Ek" waarna Jesus verwys is die Christus in hom – dieselfde Christus of Hoër Self, wat in ons almal is. Daarom, sal elke mens wat Christus-bewussyn bereik, ook met gesag kan sê, "Ek is die opstanding en die lewe." Opstanding behels die bewussyn se finale wegbreking uit beheer van die laer self, en opheffing tot die Hoër Self. Dit beteken ook ingang tot die koninkryk van God.

Geestelike dood
Om die begrip van 'opstanding' verder toe te lig, moet kennis geneem word dat waar Paulus die woord 'dood' gebruik, hy deurgaans verwys na 'geestelike dood', en nie fisiese dood nie. Geestelike dood is 'n toestand waarin die bewussyn totaal versink is in die materiële. Hierdie metafoor blyk duidelik uit die volgende verse:

Jesus verwys metafories na 'dood' in dieselfde sin: "Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe." (Johannes 5:25).
Ten einde die opstanding te beleef, moet ons geestelike dood oorkom. Dit is die betekenis van Paulus se bekende woorde: "Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood." (1 Korintiërs 15:6).

Ons is vasgevang in grafte en tronke
Die Bybel, Gnostiese skrywers, en filosowe, gebruik soms terme soos grafte en tronke as metafore om die toestand van geestelike dood te versinnebeeld. (Van die aanhalings is in Engels – Afrikaanse vertalings is nie beskikbaar nie).

Opstanding is die bevryding van die menslike siel of bewussyn uit die metaforiese graf of tronk. Dit is in hierdie sin wat Jesus gesê het, "As julle aan my woorde getrou bly is julle waarlik my dissipels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak." (Johannes 8:31).

Die opstanding is nie fisies van aard nie
Paulus verwerp ondubbelsinnig die opstanding van fisiese liggame: "Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie." (1 Korintiërs 15: 50)

Die volgende aanhalings uit twee van die Gnostiese geskrifte wat in 1945 by Nag Hammadi in Egipte ontdek is, dui aan dat ons die opstanding moet bereik terwyl ons nog op aarde leef. Dit negeer die opstanding van fisiese liggame.
The Gnostic Gospel of Philip: "Those who say they will die first and then rise are in error. If they do not first receive the resurrection while they live, when they die they will receive nothing."
The Treatise on the Resurrection: "The resurrection is the revelation of what is, and the transformation of things, and a transition into newness ... Therefore, do not think in part, O Rheginos, nor live in conformity with this flesh for the sake of unanimity, but flee from the divisions and the fetters, and already you have the resurrection."

Die vooraanstaande kerkvader Originus (185-254) skryf in satiriese taal: "Certain persons, then, refusing the labour of thinking, and adopting a superficial view of the letter of the law, and yielding rather in some measure to the indulgence of their own desires and lusts, being disciples of the letter alone, are of opinion that the fulfilment of the promises of the future are to be looked for in bodily pleasure and luxury; and therefore they especially desire to have again, after the resurrection, such bodily structures as may never be without the power of eating, and drinking, and performing all the functions of flesh and blood, not following the opinion of the Apostle Paul regarding the resurrection of a spiritual body."

VOORDAT NIE BESEF WORD DAT die Bybel allegories / simbolies verstaan moet word nie, sal die volgende woorde wat Paulus oor die Israeliete geskryf het, essensieel ook op ortodokse Christene van toepassing bly: "Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde sluier sonder dat dit opgelig word – die sluier wat in Christus vernietig word. Ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle hart." (2 Korintiërs 3:14-15). Paulus impliseer dat die sluier deur die lig van Christus-bewussyn vernietig word.

Die kerk het deur die eeue heen vasgeklou aan die letterlike verstaan van die Bybel, wel wetende dat die soeke na, en verstaan van, allegoriese betekenis, die doodsteek van irrasionele dogmas en leerstellings sou beteken.

Dit moet ook gesê word dat ateïste en agnostici wat so graag die oënskynlike teenstellings en absurditeite in die Bybel uitwys en daardeur die kerke aanval, nooit tekens toon dat hulle hoegenaamd enige begrip vir allegoriese interpretasie het nie. Daardeur openbaar hulle dieselfde gebrek aan insig as diegene wat hulle so graag aanval en verkleineer.

Dr. Piet Odendaal kan gekontak word by

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za