.

90 Sekondes ... die Keuse

Deur Frik Maré op 1 Desember 2019

.

(Glo jy regtig dat daar 'n duiwel met 'n lang stert is wat op jou skouer sit en jou verkeerde en sondige goed laat doen? Het jy hom al gesien? Het hy horings op sy kop en is hy 'n pikswart gedaante met 'n lang stert? Watter taal praat hy en stink hy erg?)

1.   Inleiding

Ek het 'n groot probleem dat mense so maklik alle skuld op die duiwel wil pak ... of soms moet pak. Ek kan dit net eenvoudig nie meer verwerk dat wanneer die een of ander wandaad gepleeg word dit maar net as die duiwel se skuld afgemaak word nie! Daar is dood, mense se harte is stukkend en seer en dit is die duiwel se skuld. Is dit regtig so, of pas die duiwel makliker in as ons wil oordeel ... of skuldigheid wil laat mooi lyk? Bestaan die duiwel regtig of is dit ook 'n illusie soos so baie dinge wat ons ego ons maak glo in ons dag tot dag lewe. Leef hierdie duiwel dalk net in jou gedagtewêreld wat gestalte aanneem deur die aanhoudende stroom gedagtes van die ego, die masker wat jy elke dag dra om aanvaarbaar te bly vir die gemeenskap?

God se domein was altyd bo, in die hemel. Onder die aarde was die doderyk wat Sheol (Hebreeus) of Hades (Grieks) genoem is. Volgens die Grieke het Hades nog 'n kelder verdieping ook gehad waar die regte slegte mense vir ewig gefolter word. Hulle het dit Tartaros genoem. Dit is na Tartaros waarheen Jesus na sy dood afgedaal het volgens die Apostoliese Geloofsbelydenis en volgens Petrus, om vir die mense te preek wat nie in Noag wou glo nie.

Die duiwel is nog altyd deur die kerke gebruik en was die vrees-katalisator in besluitneming in die dag tot dag lewe van die mens onder die kerk met sy wette, reëls en dogmas. Niemand wou vir ewig brand en gefolter word nie.

2.   Duiwels

Die Harige Bok of die magtige een wat ons vernietiging soek. Die Hebreeuse woord vir Duiwel is Sa-ir. Dit kan ook as Harige Bok of Die Harige vertaal word. Die Afrikaanse Bybel (1933-53) vertaal die begrip as Veldduiwel. Die New King James Version as "demon." Hoe dikwels hoor ons nie dat daar demone uit so en so gejaag/gebid is deur persone wat geken wil word dat hulle duiwels uit mense kan jaag, nie? In die Nuwe Testament word heel dikwels na die Duiwel verwys en word hy die Teenstander of Vyand genoem. In die Griekse taal was hy Diabolos wat ook Lasteraar kon beteken.

Ander name vir die Duiwel sluit is: Lucifer, Abaddon, Beёlsebul, Elial, Mammon, Leviatan, Verleier, Slang, Draak, Brullende Leeu en God van die Wêreld.

Die duiwel word in die kerke op 'n ondubbelsinnig wyse as 'n persoonlike bose mag beskryf en erken en selfs as die outeur van alle sonde gesien. Augustinus het reeds in die vroeë kerk dit gestel dat die mens in sonde ontvang en gebore word en nie in staat is om die regte ding te doen nie. Die Protestantisme het later hierdie lering oorgeneem. As ons oor God of die duiwel praat, is dit tog so dat dit net die produk is van ons denkvermoë en hoe ons die entiteit sien en ervaar. Die kerke was hoofsaaklik die samesteller van hierdie identiteite vanuit die bron (Bybel), vanaf 'n geïnterpreteerde oeroue godsdiensvorm.

(As ek dus nie aan die duiwel as 'n bestaande entiteit glo nie, sal ek ook nie meer aan die hel kan glo nie en nog minder aan "ter helle neergedaal het." Die vraag is KAN ek so glo en wat word dan van my?

Hoofstuk 15:8 "and now, the giants, who are produced from the spirits and the flesh, shall be called evil spirits on the earth," 15:10 "They shall be evil spirits on earth and evil spirits shall they be called spirits of the evil ones. And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack and cause trouble on the earth. They take no food, but do not hunger or thirst. They cause offences but are not observed."

Kom ons benader dit uit drie invalshoeke:

A.   Die neuro-anatomiese persepsie invalshoek

Die proses en manier vir alle inligting om die brein te bereik begin by die sensoriese persepsie. Dit begin by inligting in te samel op 'n energie frekwensie (golflengtes van molekules). Ons weet reeds dat alles rondom ons, die lug wat ons inasem, dit wat ons voel en sien, bestaan uit vibrerende en tollende atoomdeeltjies in 'n elektromagnetiese energieveld.

Om dan by "die duiwel op die skouer" uit te kom, moet ek eers konsentreer op hoe die linker- en regterbrein reageer op al die impulse ontvang van buite die liggaam.

Die kere wat jy dit heeltemal sommer net alles verloor het, woedend geword het, selfs gevoel het jy wil seermaak of moor ... het jy al gedink wie is dit daar binne jou brein wat so erg negatief kan raak en selfs sal moor as dit dan moet?

My brein bestaan uit twee helftes, 'n linker- en regter hemisfeer. My twee hemisfere se "persoonlikhede" is nie alleen verskillend oor hoe hulle impulse vertolk wat elke deel van elke sekonde ontvang word nie, maar hulle ontleed ook die emosies in die impulse verskillend.

My regter hemisfeer reageer rondom wat reg is in die nou en hier en is oor die algemeen vriendelik. Daarteenoor is die linker hemisfeer besig om gebeure in detail te ontleed en rig my lewe op 'n doelbewuste skedule. Dit is my meer ernstige deel van my brein en maak besluite op gebeure in die verlede, dit oordeel alles in 'n reg of verkeerde komponent (goed of slegte komponente) en sorg vir die frons op die voorkop.

My regterbrein omhels die skoonheid en rykdom van die oomblik en is vervul met verwondering oor alles om my en my lewe. Hy is optimisties en beding nie oor reg of verkeerd, goed of kwaad nie. Hy aanvaar alles soos dit gebeur. Dit is om met ewe of iemand ryker of armer is as iemand anders, want alles word gesien sonder oordeel. Ons almal is gelyk en niemand is sleg of verkeerd nie, sien nie grense tussen rasse en verskille in godsdienste nie. Dit is die regterbrein wat sensitief is vir nie-verbale kommunikasie, empatie en aanvoeling. Dit is die regterkant wat 'n aanvoeling het vir die ewige vloei waarin ek een is van alles.

Dit is die regterbrein wat ingestel is en gewillig is om nuut na die rigiede riglyne van denominasie reëls en wette te kyk, om vars en nuut God te beleef. Dan ontdek die mens sy spiritualiteit en die reis na heling begin. My regterbrein is altyd oop om nuwe moontlikhede te ondersoek, want hy oordeel nie. Dit is baie belangrik dat dit so is dat my regterbrein lief is vir my liggaam soos hy is.

My linkerbrein is verantwoordelik vir die boksie waarin ons God ingedruk het in die kerkery. Ons het Hom menslike eienskappe gegee.

Die linker hemisfeer van my brein is net so verbasend opwindend en fantasties. Dit is hy wat al daardie energie van die oomblik en al daardie moontlikhede wat my regterbrein waarneem of bemerk, gaan omvorm in werkbare moontlikhede. Die linkerbrein kommunikeer met die buitewêreld en dink in taal en praat gedurig met my ... dit is amper soos 'n kletslyn wat nooit wil swyg (stil raak) nie.
Dit is so nodig want deur my linkerbrein-taalsentrum word ek die EK wat ek ken en dínk ek is (die egosentrum). Ek het 'n identiteit, het 'n vorm en is nie in die ewige vloei identiteitloos nie.

Dit is my linkerbrein wat inligting kan organiseer, inligting in groepe of afdelings kan stoor, beoordeel en analiseer. Dit maak nie saak of my mond stil is nie, die linkerbrein bly besig met rasionalisering en die stoor van inligting. Die linkerbrein hou homself besig met die finansies en die onmiddellike ekonomiese omgewing. Hierdie deel van my brein is in staat om veelvoudige take op dieselfde tyd te doen.

Die rede hiervoor is dat die twee helftes inligting (sensoriese inligting) verskillend hanteer. Die regterbrein ontvang die langer golflengtes van lig (energie) en maak die visuele persepsie effens sagter. Hierdie sagter buitelynpersepsie maak dit moontlik dat ons die groter prentjie van hoe dinge met mekaar in verband staan, kan insien. Net so reageer ons regterkant van ons brein op die laer frekwensies van geluid/klank (energie) en is bewus van ons eie fisiologie.

Ons linkerbrein is die storiemaker en verteller van ons menswees en is so ontwerp om met minimale inligting te kan agterkom wat in die wêreld rondom ons aangaan. Dié deel van die brein neem die min informasie wat ontvang word van wat rondom ons gebeur en weef alles aan mekaar in 'n storie. Hy is in staat om "stories" op te maak en self gate in die storie te vul met alternatiewe inligting en die ewige "maar as" vrae te benader. Ons moet hieruit dalk net onthou dat daar geweldige verskille is in dít wat ons weet en dít wat ons dínk ons weet.

Dit wil voorkom dat die deel van my karakter wat homself as hardkoppig en eiewys voordoen, sarkasties wil wees en jaloers is, in die egosentrum van my linkerbrein is. Dit is die deel van my brein wat oordeel en kan haat en altyd wil vergeld en seermaak.

B.   Spirituele invalshoek

Alhoewel daar in dié afdeling so baie ou en nuwe leringe of afdelings in leringe is, gaan ek my net kortliks toespits op A Course In Miracles wat ook die spiritualiteitsreis van die mens aanspreek tot heling en eenheid en volwassenheid (wat Jung sou noem individuasie). Hierdie kursus leer onder andere dat daar net twee basiese denkpatrone is, naamlik een van persepsie en een van kennis.

1.  Die denkpatroon van persepsie is werklik ingebore uit illusie, want die basis daarvan is interpretasie en nie feite nie. Ons is nie deel van God nie en ook nie deel van mekaar nie. Hierdie denke vorm die grondslag van die bestaan van boosheid en die bose, sonde, skuldgevoelens, vrees en die negatiewe gedagtes wat die voedingsarea is van illusie. Daarom praat ons hier van die mens se ego. Dit is die wêreld van ewige verandering, van begin en einde en die sien van die liggaam as 'n realiteit en wat die alles van menswees insluit.

Jou waarde is in ewigheid bepaal en gevestig deur God. Niks wat ek dink of voor wens of maak of bereik het as mens, kan ons ewige waarde onderskryf en bevestig of verbeter nie. Die ego is deur onsself geskep en gemaak en nie deur God nie! As jy dan die skepper van die ego is, hoe kan jy die ego ooit glo? Ego is nie waarheid nie.

Elke mens maak vir hom 'n ego of 'n self, wat onderwerp is aan geweldige onstabiliteit en variasie. Net so maak ons vir elkeen wat ons mee te doen kry, ook 'n ego wat ook 'n leuen is, ook onstabiel is.

Geloof is 'n ego funksie. Ego sien die liggaam as sy eie woning en sal altyd deur die liggaam homself verheerlik, gelukkig maak en bevredig na die beste van sy vermoë.

2.  Die denkpatroon van kennis is waarheid. As die wêreld dan enige waarheid openbaar, kan daardie waarheid alleenlik deur spiritueel daarmee te deel en nie met menslike oë daarna te kyk nie, gesien word. Waarheid omhels dan eenheid, liefde, sondeloosheid en oorvloed. Daarom sal ware realiteit net uit godsgedagtes kan bestaan soos liefde, nie veranderlikheid nie, tydloos en ewig.

Daarom is sonde en skuldlas onwaarhede wat totaal as onwaar geïnterpreteer is. Dit is daarom dat, wanneer die mens vasgevang is deur die wêreld van persepsie of dan die ego, is dit asof ons lewe deur en in 'n droom. Om hieruit losgemaak te kan word en realiteit te beleef en te leef is dit nodig om al ons denkpatrone drasties te verander. Ons moet inderdaad wakker word uit die droom (slaap) want ons sensoriese reseptors ontvang net die inligting wat die droom meer realisties maak. In alles is daar wonderlike geleenthede vir gesondmaking en heling as ons deur spirituele begrip na die einddoel kyk.

(Hierdie is my kort kort opsomming van A Course In Miracles, oor die ego, soos dit met my resoneer en hoe ek dit verstaan. Die ryke skat in die kursus is so wyd dat die paar grepe daaruit so onvoldoende lyk).

C.   Carl Gustav Jung (1875-1961)

Aansluitend by die onderwerp wil ek graag die ego en Jung kortliks bespreek.

Die kollektiewe onbewuste volgens Jung behoort nie aan jou nie, maar aan die spesie wat bestaan uit oorgeërfde universele temas wat deur almal se lewe loop. So omsluit dit die geskiedenis van die hele menslike ras van vroegste tye af.

Die Argetipes: Hierdie primordiale beelde weerspieël grondpatrone of universele temas waaraan ons almal onderworpe is en wat ons in die kollektiewe onbewuste aantref. Dit kom nie slegs voor in ons drome nie, maar kom voor oor 'n wye spektrum van sprokies, mites en stories. Opgesluit daarin is die groot potensiaal as patroon van aksie. Voorbeelde van sulke argetipes is die skadu, die ou wyse persoon, animus en anima, maar ook natuurverskynsels maar die belangrikste is die Persona, die Ego, die Skadu en die Self.

Die ego is my bewustheid van my eie identiteit of hoe EK is hier binne my, hoe ek optree en reageer op impulse vanaf die wêreld in die alledaagse lewe. Daarom kan ons sê dat 'n groot ego sal sorg vir 'n groot selfvertroue ... wat ook gesien kan word as 'n opgeblase gevoel van trots of selfbewondering.

Ego is wanneer ek reageer vanuit "EK" of "myne" en verwys direk na my ego. Die ego is wel die sentrum van bewustheid, maar is beslis nie wat jy ís nie. Jy gebruik die ego om jou verskillend te bewys van die ander om jou en te bewys dat jy uniek is. Dit is die sentrum wat die uiterlike wêreld ervaar, maar ook die innerlike beelde deur 'n kombinasie van waarneming en emosionele reaksies, skep dit die beelde van die persoonlike onbewuste, m.a.w. dis 'n soort van tussenganger tussen die sosiale omgewing en die faktore van die kollektiewe onbewuste. Langsamerhand ontwikkel die ego in 'n bewussyn van die kontinuïteit van ons bestaan as "ek".

In die bewustheid wat ons dink ons is, is daar buiten die bewuste lewe ook die persoonlike onbewuste. Alhoewel die onbewuste liefs in die agtergrond bly, is dit geensins onaktief of latent nie. Die onbewuste bestaan dan uit weggesteekte aspekte van my lewe wat voortdurend op my bewuste lewe inwerk en 'n reaksie het op my elke dag se lewe; waarvan ons meestal onbewus is. Die onbewuste probeer die mens terug dwing na balans en ewewig. Hierdie onbewuste invloed op ons daaglikse lewe kan sterker wees as ons bewustheid en kan selfs teen ons of my wil wees. Dit is wanneer ons in woede kan uitbars en later so jammer daarvoor kan wees.

Jung het die onbewuste verdeel in twee dele naamlik die persoonlike onbewuste en die kollektiewe onbewuste. Die persoonlike onbewuste behoort alleenlik aan onsself en herinneringe wat opgeroep word, kan nie in totaliteit altyd beheer word nie.

Die term Self moet nie verwar word met Ego nie. Die Ego is nie permanent nie en gee net identiteit aan my in die lewe. Die Self is van 'n hoë orde en is basies net wat ons is. Die Self omsluit die bewustheid, die onbewuste en die Ego. Die Self is die sentrale argetipe van orde, organisasie en eenheid.

Die Bewuste, die Persoonlike onbewuste en die Kollektiewe onbewuste vorm saam die totale psige van die mens. Waar die Bewuste onder leiding van die Ego (die "Ek" van die mens) staan. Die mens bou ego sterkte op in sy eerste deel van lewe sodat hy 'n plek in sy samelewing kan inneem en volstaan. Die interaksie van die geboorte af en dan met die gesin, maats, skool, kerk en die gemeenskap, skep die ego, 'n persona of dan die selfbeeld van 'n persoon. Hierdie selfbeeld maak 'n persoon dan aanvaarbaar om 'n rol te speel in die gesin en gemeenskap.

In aansluiting hierbo: in ons vormingsjare was die duiwel 'n hoofspeler in baie huise. Sinsnedes soos "die duiwel gaan jou vang", "jy gaan in die hel brand, "jy is die duiwel se kind" is algemeen gebruik. Vrees word van vroeg af al gebruik deur die gesin, die kerk, die skool en later in jou lewe as 'n "rigtingswyser."

Ek sluit af met Jung (Psychology and Religion, Collected works, vol. 11, p.5) "an attitude of human mind which could be formulated in accordance with the original use of the term "religio", that is a careful consideration and observation of certain dynamic factors, understood to be powers, spirits, demons, gods, laws, ideals or whatever name man has given to such factors as he has found in his world, powerful, dangerous or helpful enough to be taken into careful consideration, or grand, beautiful and meaningful enough to be devoutly adored and loved."

3.   Slot:  DIE PARADIGMA-SKUIF BESLUIT is NODIG

Na alles wat gesê is, is daar by die mens die verantwoordelikheid om ook REG te besluit. Ons kan besluit hoe ons gaan reageer op alle sensoriese stimulasie vanaf ons brein. Omdat van die impulse soms outomaties van die limbiese stelsel afkomstig is (emosioneel plus sensoriese impulse), kan verantwoordelike optrede soms dalk moeilik wees. Die feit van die saak is, dat wanneer 'n sensoriese impuls 'n sekere program aktiveer as respons, daar "90 sekondes" tyd nodig is om so 'n program te aktiveer en wanneer jy nie reageer nie, of besluit jy gaan nie reageer daarop nie, gaan so 'n impuls verlore uit jou sisteem (die 90 sekondes is nie 'n absolute nie, maar 'n gemiddelde waarde). In jou bloed is daar nie meer genoeg energie om 'n reaksie tot gevolg te kan hê nie. Dus in '90 sekondes' van die aanvanklike impuls in die brein ontvang is met sy chemiese komponent om dan kwaad te word, te moor of iets simpels aan te vang, kan die stimulus totaal uit die bloedstroom en die gevolglike outomatiese reaksie net verdwyn.

Die absolute wonder hier is dat jy op 'n impuls om kwaad te word KAN BESLUIT om nie die program in die brein te aktiveer nie. Jou keuse beheer sulke impulse! As iemand my benader met negatiwiteit en 'n woedeuitbarsting, is dit en bly dit MY KEUSE om my regterbrein keuse van liefde te kies. Ons moet versigtig wees, omdat ons voortdurend keuses maak op allerlei impulse deur die dag en nag en ons besluit elke sekonde hoe ons gaan reageer!!!! En oor alles hang die skaduwee van ons ego...

Hier waar ek in die koelte van die hardekool se skadu sit, wonder ek nou baie dinge en ek wil jou vra: is dit nie maar weer die ego se streke wat my 'n duiwel agter elke bos laat sien nie? Is die duiwels dan regtig so magtig om so baie gemors te veroorsaak. Het jy al 'n duiwel gesien?

Jy is alleen verantwoordelik vir wat jy is en gaan wees. Nie die duiwel op die skouer nie (was nog nooit)!!

En nou...

Wie sit op jou skouer? Niemand nie! Wie is dit wat so mal aangaan in jou kop?

Sy NAAM is: PEPTIED sy VAN is: PROTEÏEN.

Dit is die neuropeptiede ('n proteïen-peptied-verbinding) wat biologiese boodskappers is in die bloed wat elke deeltjie van elke sekonde boodskappe oordra na elke sel in die liggaam vanaf die brein.

En jy noem hom duiwel? Nee, dis nie 'n duiwel nie, dis is JY, jou biologiese boodskappers in jou brein en jou eie KEUSES ... Ek groet jou ego, jy beïndruk my nie meer nie.

Frik Maré, Ghanzi, Botswana

.

Sluit by ons aan

Klik hier om lid te word van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit. Word per e-pos in kennis gestel en kry afslag op dagkonferensies, kursusse, boeke, DVD's ens.

Dr. Piet Muller: Die Evangelie van Thomas

Die Evangelie van Thomas - met verklarende aantekeninge

Dr. Piet Muller se groot werk, Die Evangelie van Thomas – met verklarende aantekeninge nou op SES in PDF formaat (1.3 MB) of Kindle weergawe (0.5 MB).

power of calm

The Power of Calm

Boek:  POWER OF CALM (2017) deur Dr. Abel Pienaar – "Abel unfolds a whole new world of enlightenment which holds many surprises for modern man in search of meaning and happiness." – Dr. Ben Barnard (Clinical psychologist and author). Kindle/Amazon: hier of hier.

DVD: Saam op soek na God

Saam op soek na God

Gewone mense en bekendes word gevra om oor hulle oortuigings en geloof te praat. Vrae soos: Wie is God vir jou?
Het jy enige bewyse van God se bestaan? Ons het gelowiges tot ateïste, new agers tot wikka hekse gaan vra. Die DVD kos R130 maar vir Sentrum (SES) lede net R110.

Boek: Hier staan ek...

Duisende Afrikaanse mense voel verwyderd van fundamentalistiese sienings van Christenskap en verlaat die tradisionele kerke in hul hordes. Hulle voel dikwels skuldig en alleen en is onder die indruk dat daar iets met hulle fout is. Hulle soek nuwe Afrikaanse gespreksgenote en gemeenskappe waarin hulle hul nuwe spiritualiteit kan uitdruk. Hierdie boek is die resultaat van sodanige gesprekke. Beskikbaar by Griffel of bestel direk by Boekblik.

Jesus van Nasaret

Jesus van Nasaret

Boek:  Jesus van Nasaret (2009) deur Prof. Sakkie Spangenberg. "In Jesus van Nasaret is Spangenberg op sy beste. Hy skryf oor die feilbaarheid van die Skrif en verduidelik uit 'n suiwer historiese oogpunt hoe Israel ontstaan en wie Jesus was." Beskikbaar by Kalahari, Exclusive Books, Protea Boekwinkel, of by die skrywer.

Stuur vir ons 'n brief

Ons stel belang in jou reaksie en kommentaar op enige gegewe artikel en jou denke rondom die soeke na eietydse spiritualiteit. Besoek asb. hierdie bladsy vir meer inligting.

.

Kopiéreg © spiritualiteit.co.za

.